Vælg en side

Referat af udv. HB den 21. – 22. November 2015

Til stede:
Nadia Pedersen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Danni Kristensen, bestyrelsesmedlem
Mie Henriksen, suppleant
Lasse Larsson, suppleant
Kim Sørensen, suppleant
Ronnie Jensen, repræsentant fra Region Vest
Winnie Pedersen, repræsentant fra Region Øst
Mikael Krarup, repræsentant fra Region Øst
Stine Banner, børnebladsredaktør

Fraværende:
Søren Jensen, bestyrelsesmedlem
Anja Støvring, bestyrelsesmedlem
Tine Drelsdorf, bestyrelsesmedlem

Velkomst
Nadia bød velkommen, og gennemgik mødeprogrammet. Der var derefter en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 3 A og 3 B blev byttet om.
Der blev indført et ekstra punkt, pkt. 15, nyt fra HB, samt pkt. 12 E, bodyflight.
Dagsordenen blev godkendt således.

2. Valg af ordstyrer, nyt fra HB og todo-liste
Nadia blev valgt som ordstyrer.
Mie blev valgt til at lave nyt fra HB, samt todo-liste.

3. Bladene

A. Ungdomsbladet
Der har været ansættelsessamtale med ny ungdomsredaktør. Der er tale om to medlemmer, som har ansøgt om at tage posten sammen. Det er Nicklas Panton og Atka Kha. De tiltræder den 1. december. Ungdomsbladet skal udkomme i månederne modsat børnebladet, dvs. ulige måneder. Nadia orienterer om deadline for næste blad snarest.

B. Børnebladet
Der har netop været MUS-samtale med Stine Banner. Der er lavet nye kontrakter til såvel børne- samt ungdomsbladsredaktørerne med nye retningslinjer for, hvad der skal laves af indslag. Som noget nyt skal bladene lægges op i Dropbox, eller et andet sted, hvorefter medlemmerne vil få tilsendt et link, så de kan downloade bladet elektronisk. Der skal fremover være mere fokus på, hvilke målgrupper, de to blade henvender sig til.
Stine orienterede om, hvilke tiltag hun har lavet i år. Der kommer flere gode indslag fra lytterne. Nogle er dog ret lange, og det kunne overvejes, om de kunne splittes op over flere blade. Hun vil gerne lave en guide om, hvordan man laver indslag til bladet.
Der var en kort drøftelse omkring arkivering af bladene. Der skal tages kontakt til Mark Sonne.

4. Kontoret
Ditte er sygemeldt indtil den 15. december. Birgitte passer de mest vigtige ting for kontoret i mellemtiden. Der skal indsendes bilag for afholdte arrangementer senest den 18. december, så årsregnskaberne kan blive færdige til den 31. december.
Der var en drøftelse omkring hvorvidt kontoret skal kigge tekster igennem for stavefejl. Der var delte meninger. Nogle mente, kontoret godt kunne få den opgave, mens andre mente, bestyrelsesmedlemmerne kunne hjælpe hinanden internt. FU drøfter dette med Ditte, når hun kommer tilbage.

5. Bestyrelseshåndbogen
Der var en afstemning omkring forslagene vedrørende personlige hjælpere, som blev udarbejdet ved sidste HB-møde. Der var følgende forslag:
1. Personlige hjælpere får ikke dækket transport, og betaler fuld deltagerbetaling.
2. Personlige hjælpere får ikke dækket transport, og betaler halv deltagerbetaling.
3. Personlige hjælpere får ikke dækket transport, og betaler ingen deltagerbetaling.
4. Personlige hjælpere får dækket transport, og betaler ikke deltagerbetaling.
Der var følgende stemmer:
Forslag 1. 0
Forslag 2: 2
Forslag3: 3
Forslag 4: 2
Forslag 3 blev derfor vedtaget.
Der bliver udarbejdet udkast til en standardinvitation, som bliver sendt ud på HB-listen inden jul.

6. Årsberetningen 2015
Der er deadline for indsendelse af indlæg til årsberetningen den 31. december.
Listen over punkter til beretningen blev gennemgået, og der blev sat navne på dem, der skulle lave diverse punkter.

7. Regioner

A. Øst
Mikael orienterede fra Region Øst. Der har været afholdt en spilleaften den 23. oktober. Der kommer en julefrokost den 19. december. Der er planer om at afholde et go cart-arrangement i januar. Generalforsamlingen bliver afholdt den 6. februar 2016.
Mie vil gerne repræsentere HB ved Region Østs generalforsamling. Der var et forslag om at lave et udvalg, der kunne se på, hvem der kunne være kommende bestyrelsesmedlemmer.

B. Vest
Ronnie orienterede fra Region Vest. Der har været et madklubarrangement. Der er julefrokost den 5. – 6. december. Der er generalforsamling den 30. januar 2016 med efterfølgende skøjtearrangement. Nadia vil gerne repræsentere HB på generalforsamlingen.
Regionen har søgt om 10.000 kr. ekstra for i år. FU har bevilget disse penge.

8. PR og markedsføring

A. Hjemmesiden
Christina orienterede om hjemmesiden. FU har lavet et jobopslag til en person, som vil vedligeholde og supportere den nuværende hjemmeside. Mikael har taget kontakt til et firma, som gerne vil stå for dette, samt webhosting. FU skal have et møde med dette firma.
Der er stadig problemer med mails fra DBSU’s lister.

B. Facebook
Danni orienterede om Facebook. Ditte er begyndt at skrive, hvor mange pladser, der er tilbage på forskellige arrangementer. Der skal laves status og billeder fra diverse arrangementer, som kontoret skal lægge op, så der bliver en ensartet procedure og udseende på Facebooksiden.

C. Nyhedsmail
Kim orienterede om nyhedsmailen. Der er deadline for indlæg den 1. december. Der var generelt tilfredshed med den måde, nyhedsmailen er lavet. Der var en debat om, hvorvidt der skal være billeder i nyhedsmailen. Der var lidt delte holdninger for og imod.

9. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS
Danni orienterede. Der skal være et møde tirsdag den 25. november. Danni undersøger, hvor mange pladser, vi har i bestyrelsen. Det blev overvejet, om der skulle findes en suppleant, men det blev udskudt indtil videre.

B. Brugerrådet på IBOS
Susanne orienterede. Der blev afholdt et møde den 21. oktober. Der var en drøftelse omkring projekt Nyt Syn På Fremtiden. Det vil være en god ide at lave et interview med dem, der står for projektet.

C. Det synsfaglige Råd ved Synscenter Refsnæs
Intet at bemærke.

D. Videnscenter for Handicap og social Psykiatri
Intet at bemærke.

E. Syn Danmark
Mie og Kim har været med til at arrangere et møde den 9. december på Synsrådgivningen i Odense, hvor der er julehygge, og folk kan høre om DBSU. De har endvidere fået en liste over synskonsulenter i resten af landet. Mie vil spørge synskonsulenten i Odense, Claus Anker, om han vil skrive om dette arrangement til sine kollegaer blandt synskonsulenterne. DBSU vil gerne yde et tilskud til arrangementet.

F. Integrationsudvalget
Intet at bemærke.

10. Samarbejdspartnere

A. DBS
Der har været afholdt et møde mellem DBSU’s og DBS’ forretningsudvalg midt i september. DBS vil gerne hjælpe DBSU rent praktisk, hvis der er behov for det.Der var en debat omkring DBSU’s struktur og rekruttering af medlemmer. Der var flere forskellige ideer til, hvad der kunne gøres, bl.a. samarbejde med SUMH, tillidsmandskursus og nedsættelse af et udvalg, der kan se på vores struktur.

B. DUF
Indtil videre ser det ud til, at vi fortsat kan få tilskud fra DUF fremover, men der er endnu ikke kommet en udmelding om dette. Vi har fået tilskud for i år.

C. SUMH
Der er ikke sket så meget siden sidst, ud over, at foreningen har koncentreret sig meget om de nye kommende tilskudsregler fra DUF.

D. Forældreforeningen
Der var ingen til stede, som kunne orientere om dette punkt.

E. RP-gruppen
Kim deltager i RP-gruppens kommende jubilæumsfest den 6. februar. De vil gerne høre om DBSU. Vi beslutter at det kan være en god ide at invitere dem til vores landsmøde.

F. SUN
Der er ikke rigtigt sket noget siden sidste møde.

11. Afholdte arrangementer

A. Selvforsvarsweekend
Det havde været et godt arrangement, hvor der også havde været nye deltagere, som ikke havde været med til DBSU-arrangementer før.

12. Kommende arrangementer

A. Stockholmstur
Arrangementet er klar til afvikling.

B. Miniefterårsferie 2015 (flyttet)
Dette arrangement blev aflyst, idet der manglede hjælpere, og der ikke kunne skaffes nye i tide. Arrangørerne vil gerne afholde arrangementet i foråret 2016. Christina vil gerne være kontaktperson til dem fra HB. Datoerne for miniferien blev fastsat til den 18. – 21. marts 2016.
Winnie og Christina vil gerne være med til at arrangere miniefterårsferien i 2016. De vil spørge Stine Banner, om hun også vil være med i arrangørgruppen.

C. Landsmødet 2016
Planlægningen af næste års landsmøde er godt i gang. Nadia vil gerne udtræde af arrangørgruppen. Mie træder ind i stedet. Nadia er backup for arrangørgruppen. Der var en drøftelse omkring landsmødeprogrammet.

D. Laugelejren 2016
Der er blevet sendt en mail ud til forældre til tidligere deltagere på lejren i håb om, at de kan hjælpe med at finde nye deltagere. Indtil videre er der ikke kommet den store respons. Vi afventer forældrenes udspil. Hvis der ikke kommer noget udspil, før der skal søges SOMI-midler, vil der ikke blive søgt om midler til afholdelse af en ny lejr, men forældrene vil så blive opfordret til selv evt. at gøre det.

E. Bodyflight
Kim orienterede om arrangementet. Indtil videre er der 19 tilmeldte.

13. Økonomi

A. Budget/forbrug
Christina orienterede om budget/forbrug. Vi forventer at få et overskud, især pga. aflyste arrangementer.

B. Budget 2016, herunder arrangementer, blade, mv.
Christina gennemgik budgettet overordnet. Det ser således ud i store træk:

Indtægter:
Forventede samlede indtægter: 830.250 kr.

Udgifter:
Administrationsudgifter i alt: 221.650 kr.
Aktiviteter i alt: 273.700 kr.
Regioner og arrangementer i alt: 524.618 kr.
Udgifter i alt: 1.023.868 kr.

Herefter blev de indsendte arrangementsforslag gennemgået, og følgende arrangementer blev godkendt:
Nordisk Camp er budgetteret med 7.000 kr.
Overlevelsestur: Forventes afholdt i april eller maj, og har sat deltagerantallet til 15. Budgettet er på 17.900 kr.
Sangweekend: Forventes afholdt i januar, og har sat deltagerantallet til 16. Budget: 31.200 kr. Forplejning samt deltagerbetaling blev hævet, så de begge er 300 kr.
Yogaweekend: Forventes afholdt i marts. Forventet deltagerantal: 10. Budget: 28.000 kr.
Minipåskeferie: Forventes afholdt i marts. Forventet deltagerantal: 20. Budget: 30.600 kr.
Barcelonatur: Forventes afholdt i juni. Forventet deltagerantal: 15. Budget: 129.463 kr. Danni vil tilbyde arrangøren at hjælpe med dette arrangement, hvis hun ikke har fundet en medarrangør. Deltagerbetalingen blev ændret fra 2500 til 3000 kr. Arrangøren skal opfordres til at undersøge alternativer til fly.
Miniefterårsferie: forventes afholdt i uge 42. Forventet deltagerantal: 20. Budget: 30.600 kr.
Handy-weekend: forventes afholdt i november. Forventet deltagerantal: 10. Budget: 16.600 kr. Deltagerbetalingen blev hævet fra 250 til 300 kr. Winnie vil gerne være medarrangør på dette arrangement.
Legolandstur: Forventes afholdt i september. Forventet deltagerantal: 20 voksne og 30 børn. Budget: 28.600 kr.
Sociale rettigheder, del 2: Forventes afholdt i september. Forventet deltagerantal: 30. Budget: 32.000 kr.
Sund krop: Forventes afholdt i oktober. Forventet deltagerantal: 12. Budget: 52.000 kr.
arrangementer i alt: 404.018 kr.

14. Nyt fra HB
Det blev drøftet, hvad der skulle med i nyt fra HB.
15. Eventuelt
der var enighed om, at det havde været et godt møde.
Næste møde er den 17. januar på mødetelefonen.

Færdigheder

Indsendt den

21. november 2015