Vælg en side

Referat af LM den 16. maj 2020

Referat af Digitalt Landsmøde i DSBU den 16. maj 2020 

1. Formanden byder velkommen:
Gustav Kallan byder velkommen, og der er en kort introduktion af Zoom programmet fra Søren Jensen og Morten Reimer fortæller, hvordan afstemningen fungerer. Gustav fortæller ligeledes at det er 40 års fødselsdag og at alle deltagere vil få tilsendt en bæredygtig DBSU T-shirt, med logo og navn.

2. Valg af dirigent: 
DUF har stillet Thor Bonde til rådighed. Der er ikke andre opstillede, så han bliver valgt.
Der skal dispenseres fra vedtægterne, idet landsmødet ikke som normalt afholdes fysisk men digitalt, og det er ikke indkaldt rettidigt, nemlig kun 4,5 uger før, i stedet for 6 uger før. Der er ingen indvendinger, men det nævnes, at det er vigtigt, at dette føres til referat.  Der nævnes også fejlfortolkning af vedtægterne som har været omdiskuteret på SOMI. Der har været diskuteret om alle medlemmer kunne deltage i landsmødet, også selvom tilmeldingsfristen var overskredet. Jurister har læst vedtægterne igennem og FU har kort før landsmødet skrevet ud til alle medlemmer på SOMI og på mail, at man kan tilmelde sig indtil kl. 10.00 lørdag d. 16. maj 2020

3. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere: 
Gustav Koch, Tobias Bay, Morten Reimer og Jonas Christensen er valgt til stemmetællere uden modkandidater. 
Mie Henriksen og Cathrine Honoré er valgt til referenter.

4. Formanden fremlægger, i samarbejde med øvrige tillidsfolk, hovedbestyrelsens beretning til godkendelse, herunder fremlægges beretninger fra nedsatte udvalg til godkendelse:
Fremlæggelsen af de enkelte punkter refereres ikke her, men der henvises til den fulde årsberetning, som findes i landsmødematerialet eller kan rekvireres fra kontoret.
Herunder vises små videoer fra sidste års landsmøde om tilgængelighed. Der spørges til, hvorvidt der er sket noget mere i tilgængelighedsudvalget, da medlemmerne ikke oplever at være blevet kontaktet efterfølgende.
Der svares, at der har været dialog om DR tilgængeligheds App. Det kommenteres at videoen fra landsmødet måske er forskønnet, idet der ikke var tid nok til spørgsmål og debat, som jo er landsmødets formål. Dette er dog ikke hb’s oplevelse, da der var workshops om DBSU’s fremtid, hvori medlemmerne deltog aktivt.
Der spørges ind til udvalgene – primært uddannelses og beskæftigelsesudvalget. flere medlemmer har været på venteliste til dette udvalg siden sidste år og har intet hørt – på trods af at årsberetningen peger på at mange ting på dette område er blevet gennemført. Svaret hertil er, at man besluttede at oprette udvalgene efter sidste landsmøde, men grundet ressourcer har man valgt at prioriterer særlige udvalg, f.eks. ITudvalget og det internationale udvalg. Tilgængelighedsudvalget er først blevet iværksat senere.
Der kommenteres, at der har været en medlemsdag, som desværre måtte aflyses grundet for få tilmeldinger. Hertil gøres opmærksom på, at hb har haft mailadresser på interesserede medlemmer, som de kunne have kontaktet.  Det er ærgerligt, fordi HB kunne have udliciteret de opgaver som har taget energi fra HB ud til udvalgene. Det nævnes at processen og ideen med udvalgene har været uigennemskuelig, eftersom grundtanken med dem startede allerede i maj 2018.

Debatten omkring udvalgene fortsætter i samme spor, og der er enighed om at der efterspørges ærlighed og gennemsigtighed. Der er stor anerkendelse til HB og arbejdet der er blevet gjort.

Der efterspørges synstolkning på videoer.  Et tidligere hb medlem ønsker at tage personalesagen (sagen om hvem der fik stillingen som kontorassistent) op. Dirigenten lægger dog denne forespørgsel ned og henviser til at den tages i et andet forum. Et par medlemmer antyder, at de gerne vil i dybden med denne sag, men emnet berøres ikke yderligere. 

En af medieredaktørerne nævner, at det var svært at tilgå videokurset som blind, samt det efterfølgende materiale der blev udsendt.  Bestyrelsen er løbende i dialog med samarbejdspartnere om at gøre kurserne mere tilgængelige. Det kommenteres at der bør læses korrektur på årsberetningen, og der bør laves en liste over forkortelser hvad de betyder som de plejer. Til sidst spørges til, hvorvidt der er samarbejde mellem DBS og DBSU om trafik og politikken heromkring.
Det er et spændende spørgsmål, DBS fortæller at DBS politiske fokus er på 70+ men at DBSU forsøger at påvirke DBS i en retning mod de unge. Man vil ikke udkonkurrerer DBS, men lave en bedre overgang, fra DBS til DBSU.

Afstemningsresultat: 45 svar, 43 ja, 1 nej, og 1 blank.(der er 51 stemmeberettigede) Dermed godkendes årsberetningen.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse: 
Caspar Gregersen fremlægger.
der er 25000 i overskud, viser årsregnskabet. Caspar præciserer at det ikke er meningen med regnskabet eller fremlægningen af det, at man skal kun have et overblik. Men folkevalgt revisor har kommentarer. Caspar siger, at revisoren dog først og fremmest har fået det forkerte regnskab udsendt, og har først fået det sidste regnskab meget kort inden fristen for, at han skulle indsende kommentarer. Thor læser revisors kommentarer højt.
Herunder en kommentar, på at budgettet er uigennemsigtigt særligt i forhold til hvornår arrangementer er støttet af fondsmidler, og hvornår det er en del af de almindelige midler fra DUF og DBS. Der kræves et billede af fondsmidlerne. Herunder, folkemødet, Roskilde Festival osv.  Projekter bør nævnes for sig selv i regnskabet. Samlet set vurderes det at pengene bruges forsvarligt.
FU har været i kontakt med revisoren og regnskabet vil blive tilrettet derefter fremover. 
Caspar har selv nogle kommentarer. indtægterne er steget, blandt andet landsmødet, men tilgængelighedsseminaret er inde under landsmødet.  Ift. HBmødet, med stor udgift er det fordi mange glemte at melde afbud. Samlet vurdering, sund økonomi der er blevet brugt mange midler på samarbejdspartnere, projekter osv. 26.500 i egenkapital.
Der spørges yderligere til, om man har undladt bevidst at sætte navne på regnskabet, dvs. der er navngivne personer fra Hovedbestyrelsen, der ikke har underskrevet regnskabet.  Der spørges til om dette er tilladt.
Den folkevalgte revisor påpeger, at det ikke er 1 mio. der er fundraiset for.  Det er de samlede indtægter. Der kan ikke redegøres for det lige nu.
Der spørges til sangweekenden – hvordan det kan være at sangweekenden er så lav.  Der spørges også om udfordringen med at det ikke fremgår så tydeligt, hvad indtægter og udgifter er. Måske bliver det problematisk ift. Socialstyrelsen.
Caspar siger, der er ikke blevet søgt fondsmidler til dette. Gustav svarer at man skal lave et særskildt regnskab til Socialstyrelsen. Der skal først aflægges regnskab senere på sommeren. De skal derfor ikke se det samlede regnskab. Caspar svarer at dem der står skrevet på står ansvarlige, og Marlene Jørgensen sekretær, siger at afstemningen har været digital i år, så afstemningen er i orden, selvom 2 står som passive. Den autoriserede revisor har godkendt dette.

Afstemningsresultat: 46 har stemt, 39 har stemt for, 1 har stemt imod 6 er ugyldige. Dermed godkendes regnskabet.

5. Korte beretninger fra regionsbestyrelserne: 

Der spilles videoer fra regionerne.
Vest: der er kedelige nyheder om aflysninger af arrangementer grundet corona. Der er kom godt i form, på tegnebrætet. Der er aktiearrangement, transportarrangement med fokus på tilgængelighed, just for girls, nu også med noget for drengene. Kenneth Banner på videoen fortæller også om den tværregionale julefrokost, der er også samarbejde med nedsat syn, hvor man er inviteret til seminar. Der er 67.000 kr. til rest for i år. De startede på 73.000 kr. 

Øst: Andreas Jensen fortæller kedelige nyheder om Corona og retningslinjer heromkring.
Der gennemgås: der har været afholdt skøjtearrangement, frivillighedsarrangement, transportarrangement, klatrerarrangement, foredragsarrangement. Der har været aflyst 3 arrangementer, pga. Corona. Kommende arrangementer, sommerfest, socialt samvær,  med tanker om samarbejde med vest, der er byvandringsarrangement, Shelter på synscenter refsnæs minisommerskole, klatreturen gentages,  Zoologisk have tur, julearrangement er også på bedding, i samme ombæring som julefrokost. Sangarrangement, der er også skrivekursus med håndskrift blandt andet. Økonomien, Lasse Larson fremlægger. Der var et overskud på 25.000. de fik dog 70.000 der er 65.000 til overs. Men man regner med at kunne afholde de der også er blevet aflyst, så man ikke har nær så meget overskud.

Vi ser i pausen også den video som var resultatet af kurset om videoteknik. Den er set over 12.000 gange.

Efter pausen roses regionernes videoer – det tyder på at kommunikationen og aktiviteten er god.

6. Fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, til orientering: 
Caspar Gregersen fremlægger, han nævner at det er vedtaget på udvidet hovedbestyrelsesmøde. Man kan se at indtægterne er blevet rettet siden regnskabet. der er indregnet et råderum, på 200.000 hvor det kan være muligt at ansætte personale, og yderligere aktivitet.
Der spørges til Fundraising, om man har fået tilsagn for fondsudbyderne, eller det er et skøn. Svaret er, at Socialstyrelsen har godkendt det, det er 88.000.
Der efterspørges mere information om tilskuddet fra socialstyrelsen og hvilke andre Fonde, man har interesseret sig for. Caspar svarer at der ikke kan garanteres for noget, og at man ikke har nogle fonde på tegnebrættet på nuværende tidspunkt. 
Der oplyses yderligere at der er tiltænkt fonde, til f.eks. en mestringstur, som region Syddanmark og region Nordjylland har lavet, så den kan blive landsdækkende.  Som eksempel.

7. Fremlæggelse af temaer for det efterfølgende års arbejde, fremtidigt arbejde: 
Caspar fremlægger de 5 s’er. Svært med rekruttering, kommunikation internt, svært at være tilgængelig, og svært uden en konkret arbejdsfordeling. Og dette er hvad der er formuleret ned på skrift. Han fortæller om strategien og processen frem imod strategien og ressourceplanen. Man har taget udgangspunkt i ønskerne ved sidste års landsmøde, ved udvidet HB har man vedtaget strategiplanen og derefter blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har kigget på ressourceplanen.  Mandag den 11. maj har der været debatmøde omkring strategien og ressourceplanen.

Han gennemgår yderligere mærkesagerne, for en god ordens skyld.

8. Behandling af indkommende forslag: 
Resultat for afstemning omkring strategiplan + plan B og: 45 stemmer afgivet 13 for 31 imod 1 blank. (51 stemmeberettigede) forslaget falder derfor.

Det andet indkomne forslag kommer fra Mie Henriksen, der  henviser til borgerforslaget personlig assistance,  der skal være 50000 stemmer, og pt. Da Mie indsendte var  der kun 300 stemmer.

Tredje forslag er fra et ældre medlem, som gerne vil have at når medieredaktionen laver noget, vil alle medlemmer for orientering herom.

9. Fastsættelse af næste års kontingent:  
Hovedbestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at ændre kontingentet, der er ikke andre indvendinger. Landsmødet godkender derfor, at kontingentet er uændret.

10. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse: 
Hovedbestyrelsens størrelse er uændret. Uden kommentarer.

11. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer: 

Formand
Kandidater:
Sofie Monggaard har indsendt kandidatur, over SOMI og nu fremlægger hun mundtligt.  

Hvis hun bliver valgt, vil hun implementere model A og strategiplanen.
Kenneth Banner foreslår Gustav Kallan, som ikke genopstiller.
Kim Sørensen foreslår Kim Dam Grønhøj, som dog ikke er til stede, han har indsendt kandidatur til hovedbestyrelsen som ordinært bestyrelsesmedlem. Det vedtages, at han ikke kan stille op. Derfor uden modkandidater er Sofie valgt til formand.

Kasserer
Søren Uhrenholdt stiller op som kasserer
Caspar forespørges om han har interesse i at stille op. Dog ønsker Caspar ikke at stille op.
Søren bliver valgt som kasserer uden modkandidater.

Under dette punkt trækker Mikkel ’enok sig som sekretær. Gustav Kallan anmoder straks derefter, om at der laves en ny afstemning, om sekretærposten.
Der gøres opmærksom på, at siden Caspar er konstitueret kasserer, efter at Kim trak sig som formand, sidder Søren som kassere til næste års landsmøde.
Cathrine Honoré stiller op som sekretær, for 1 år.
Der er ingen modkandidater.  Derfor er Cathrine valgt som sekretær.

3 ordinære bestyrelsesmedlemmer (to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og et bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode)
Navid Maki stiller op som ordinært medlem,
Tobias Bay vil gerne stille op for 1 år.

Kim Dam Grønhøj opstiller også som ordinært medlem.
Thor læser Kims indsendte kandidatur højt. Der foreslås en række kandidater, som dog takker nej.

Christina Munkesø vil gerne stille op til bestyrelsen.

Tobias Bay 1 år.
Christina Uhrenholdt 2 år
Kim Dam Grønhøj 2 år
Navid Maki 1 år

Afstemningens resultat:
Tobias Christina og Kim er valgt. Tobias er valgt for 1 år og Kim og Christina er valgt for 2 år.
de enkelte antal stemmer nævnes ikke af respekt for dem der ikke er valgt.
 

3 suppleanter

Der foreslås en række kandidater, som alle takker nej.
De opstillede er:
Kenneth Schack Banner, Nicklas Tegner og Navid Maki.
Der foretages afstemning for at se hvem af dem der bliver valgt som 1. suppleant, 2. suppleant  og 3. suppleant.

1. suppleant: Nicklas. 

2. suppleant: Kenneth.

3. suppleant: Navid.
 

12. Valg af en revisor, der over for landsmødet skal redegøre for, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med vedtægter, det udarbejdede budget og beslutninger samt valg af en revisor suppleant:

Mads Brix stiller op, og Caspar stiller op som revisorsuppleant. Der spørges om der kan være Nikotisme problemer med at Caspar stiller op når han har været med til at lave det budget der er nu.
Gustav Kallan indstiller Lasse Larson. Men siden Gustav Rasmussen stiller op  bliver Gustav Koch revisorsuppleant. Og Mads er revisor.  Lasse stiller ikke op.
 

13. Eventuelt:

Sofie Monggaard siger til den nye bestyrelse, at der skal findes en aftale om næste møde, hun vil lave en Messenger samtale. Der siges tillykke til den nye bestyrelse med en spændende fremtid.
Ligeledes takkes dirigenten.
Niels Bo siger tak for deltagelsen, og tak til de nye og tak til samarbejdet.  

Der har været skepsis over at mødes online, men det er lykkedes helt vildt godt.
Sofie siger også tak til dirigenten og siger tak til bestyrelsen for den store indsats, og godt at det blev i mediehuset og blev så professionelt sat op som det gjorde.
Til sidst takkes den afgående bestyrelse for det flotte arbejde og strategiplanen – man håber, at den nye bestyrelse tager nogen af pointerne op. 

Færdigheder

Indsendt den

17. maj 2020