Vælg en side

Referat af HB den 20. – 21. September 2013

Tilstedeværende:

Gunhild Sørensen
Andreas Christensen
Stine Morsing
Mie Henriksen
Anne Fasmer
Anders Fransson
Kristian Kristensen
Nadia Pedersen
Kristina Mahler (region vest)
Osman sari (region øst)
Peter Voss Hansen (Gæst fra Lions Club)

Fraværende:

Nicolai Svendsen
Stine Banner

1. Velkomst og praktiske oplysninger ved Formanden

Gunhild byder velkommen – særligt til de to repræsentanter fra regionerne:
Osman og Kristina. Gunhild fortæller også, at hun har inviteret en gæst og det er Peter Voss Hansen fra Lions Club som kommer for at få en dialog med hovedbestyrelsen om de ting og idéer de fik med fra vores landsmøde, han vil også holde et oplæg om de arrangementer de arbejder på, at kan tilbyde DBSU´s medlemmer i 2014. Peter kommer i morgen lørdag kl.11.30.

2. Godkendelse af dagsorden

Efter beslutningen om at der byttes om på punkt 3 og 4 godkendes dagsordenen.

3. Ordstyrer/dirigent, referent, To do liste og hvem laver nyt fra HB

Nadia er ordstyrer/dirigent.
Mie er referent
Stine Morsing skriver to do liste.
Mie og Anne laver nyt fra HB (Til både ungdoms og børneblad).

4. Fremtidig struktur på fordeling af opgaver i HB:

Mange af de deltagende på dette HB møde, var også med på tillidsmandskurset. På dette kursus talte vi om, at der er nogle personer som føler, at det tit er de samme folk der melder sig til at udføre diverse opgaver imellem møderne, det kan bl.a. ses ud fra den to do liste der bliver lavet i forbindelse med hvert møde vi afholder. Gunhild henviser til, at vi blev enige om, på både tillidsmandskurset og på det første HB møde vi afholdt lige efter landsmødet. På det møde afstemte vi forventningerne til hinanden. Her hørte vi, at den fælles holdning fra folk var dengang, at alle i bestyrelsen skulle bidrage med, at løse diverse opgaver og at vi skulle hjælpes ad med tingene, det opfordrer hun nu folk til at huske. De har et medansvar for at tingene fungerer i DBSU også suppleanterne. Af dem kan vi dog ikke helt på samme måde forlange at påtage sig opgaver, da de deltager for at få et støtte indblik i hvad bestyrelsesarbejde kræver. Gunhild påpeger dog at den bedste måde at lære nye ting på, er ved at prøve at gøre det selv. Læring er en proces og en satsning. Gunhild opfordrer i højere grad suppleanterne og andre usikre til at spare sammen med en anden person, så man har mulighed for at fordele ansvaret.

Gunhild vil gerne have, at vi skriver ud på HB listen når vores pålagte opgaver er blevet udført, gerne med en lille notits om hvordan det er gået. Denne ordning kan i bedste fald spare os tid ved HB møderne.

Gunhild beder de siddende i HB om, at prøve at beskrive hvad der gør, at de evt. ikke ønsker at påtage sig diverse opgaver, når disse skal fordeles til møderne og hvad hun kan gøre for, at det ikke er de samme få personer der sidder med alle opgaverne når mødet er slut. Når der skal findes personer til at løse en opgave er oplevelsen blandt nogle af bestyrelsens medlemmer at det ofte, er de samme folk der melder sig igen og igen og resten reagerer med at tie stille. Det kan godt virke som om de adspurgte ingen motivation har, men det må vi gå ud fra, siden de har ønsket at stille op til en bestyrelsespost i hovedbestyrelsen.

Vi er alle enige om, at der ikke kommer noget godt ud af, at tvinge folk til noget som helst, da det er lysten der skal drive værket men hvis der ved mødets afslutning stadig er opgaver som der ikke er blevet fundet folk til at løse, så må Gunhild prøve at kigge på to do listen og danne sig et overblik over hvem der ikke har påtaget sig, så mange opgaver. Hun må med lodtrækning beslutte hvem der får disse opgaver, så hvis man vil være sikker på, at få nogle opgaver som man gerne vil have, er det bare med at melde sig.

Der er enighed i HB om, at prøve denne arbejdsstrategi, hvis der bliver brug for det.

5. Kontoret:

HB går med en tanke om, at flytte foreningens kontor til Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, så vi er under samme tag som vores samarbejdspartnere fra hhv. DBS og SUMH. Det mener vi vil være en kæmpe stor fordel for DBSU i længden, da vores samarbejde måske kan blive tættere og bedre på sigt.
I forbindelse med en flytning af kontoret og måske en risiko for, at foreningen skal ud og finde en ny kontormedarbejder, hvis Ditte ikke ønsker at flytte med, har vi været ved at kigge på de oversigtsskemaer som Ditte sender til FU en gang om måneden med hendes timeantal og de arbejdsopgaver hun har udført for DBSU i løbet af den sidste månedstid. Det ser ud til at det passer meget fint med 15 timer om ugen. Vi kan dog se på oversigtsskemaet at Ditte benytter telefonen oftere end forventet og det kan vi ikke få til at passe med, at vi har fået tilkendegivelse fra både bestyrelsesmedlemmer, arrangørgrupper og almene medlemmer om, at de synes det er rigtig svært at komme i kontakt med kontoret pr. telefon.

Vi vil meget gerne undersøge i hvor store omfang foreningens telefontider reelt bliver brugt og om det er problematisk at foreningen kun har telefontider to gange om ugen. Vi beslutter derfor på mødet at det kan være meget interessant at få en udspecificeret oversigt fra TDC på indgående og udgående telefonopkald, så vi kan danne os et overblik over det. FU skal bede Ditte om at sende en udspecificeret telefonopgørelse fra TDC.

Foreningen har på nuværende tidspunkt et abonnement hos TDC og har telefontider på følgende tidspunkter:

Onsdag fra 16 -19
Torsdag fra 08 -11

Den samme information kan også findes på vores hjemmeside ved dette link:
http://dbsu.dk/Home/About#Contact

Vi er blevet opmærksomme på, at telefontiden til kontoret ikke er med på ungdomsbladet og det skal den selvfølgelig være! Mie som er kontaktperson til ungdomsbladet, skriver til redaktøren. Det er selvfølgelig et problem, hvis medlemmerne ikke kender til telefontiderne, så er det jo klart at de af og til ringer forgæves.

Vi må på nuværende tidspunkt dog konkludere, at det er meget vigtigt for både almene medlemmer, samarbejdspartnere og tillidsfolk i div. bestyrelser at kunne få fat i vores kontor pr. telefon.

Forslag til løsning af telefon problemet:

Et kø system, med eller uden ventemusik, bliver nu foreslået, med henblik på at få flere medlemmer igennem i telefontiden. Systemet kan måske endda få medlemmerne til at føle sig mere imødekommet. Samtidig vil dette system kunne holde system med hvem der ringer og om de ringer forgæves.

Afslag på ansøgning om administration godtgørelse til kontormedarbejder:

FU har modtaget en ansøgning fra Ditte hvor hun søger om administrationsgodtgørelse på 1200 kr. om året til dækning af el og varme i forbindelse med sit hjemmekontor. Gunhild informerer om at administrationsgodtgørelse dækker følgende ting: kontor artikler, porto, møder osv. Det dækker altså ikke el og varme,
hvis Ditte ønsker tilskud fra DBSU til el og varme, skal det betragtes som yderligere løn
og der skal betales både A-skat og AM-bidrag af beløbet. Derudover skal hun
kunne dokumenterer en stigning af sit varme og strøm forbrug siden hun har fået hjemmekontor ellers kan vi som arbejdsgiver ikke give tilskud til det.
FU har drøftet hendes forespørgsel om tilskud/godtgørelse til el og varme, de er enige om et afslag. Derudover får hun i år lov til, at få udbetalt max godtgørelse for telefon og internet altså 2000 kr. om året. FU vurderer at DBSU som hendes arbejdsgiver, allerede kompenserer hende for de ekstraudgifter hun skulle have, forbundet med at have hjemmekontor. Desuden påpeger de at Ditte selv har underskrevet sin ansættelseskontrakt og hermed også accepteret sine ansættelsesforhold og arbejdsvilkår.

Vedr. Budgetter:

Vi har modtaget en tilkendegivelse fra en regionsbestyrelse om, at de føler det vanskeligt, at læse det budgetforbrug som de får tilsendt, fra kontoret.
De synes det er svært at få et overblik over det på den måde det er sat op på. Det kan måske skyldes det format det er sendt i, f.ek.s et regnskabsark. Vi tænker at løsningen på det kan være, at regionernes kasserere kontakter vores kontordame Ditte og får en snak med hende om hvad der skal til, for at gøre det mere overskueligt for dem.
Det bliver foreslået at det måske kunne være en god idé, at kasseren i samarbejde med kontoret får lavet en grundskabelon for et budget, så det er nemmere for kommende arrangørgrupper at udarbejde budgetforslag. Dette vil også gøre det lettere for både kontoret og HB at overskue det. Dette vil vi tage op igen på det udvidet HB møde, hvor Ditte også deltager.

FU informerer til sidst om, at Ditte har fået lov til at købe en ny printer, da den gamle er gået i stykker og FU har godkendt den printer som hun har købt.

6. Økonomi

a. Budgetforbrug 2013

Ditte har haft svært ved at sende et budget fordi DBS’ server er gået ned, hvilket hun har givet os besked på pr. mail, før HB mødet.

Vi har haft problemer med at få 3. rate, men den er på vej nu, efter en rykker. De manglede nogle oplysninger, som de nu har modtaget.

Foreningen har lånt penge til Laugelejren fordi vi venter på sidste rate fra socialministeriet på 60.000 kr. Det har dog ikke nogen indflydelse på vores konto, da vi meget gerne skulle få DUF-midler til november.

b. SOMI-ansøgning

Vi skal søge om penge til Laugelejren samt til andre børnearrangementer i DBSU til næste år. Socialministeriet har endnu ikke offentliggjort dette års ansøgningsskema på deres hjemmeside men Ditte og FU står på spring til at sende det ind, da de oplysninger de skal bruge allerede er blevet fundet.

Gunhild laver SOMI-ansøgning færdig sammen med Ditte og får sendt den afsted.

c. Andet

Børnebladsredaktør Stine banner har ingen optagerudstyr til rådighed, da det som foreningen ejere er forældet. Ungdomsbladredaktør Jesper Knudsens har noget optageudstyr som synger på sidste vers. FU har spurgt DBS om de vil give et tilskud til det nye optageudstyr som vi køber til de to redaktører. DBS har sagt at de vil give 4500 kr. til hver af de to redaktører altså 9000 kr. i alt til optagerudstyr til DBSU´s bladredaktører.

Foreningens to bladredaktører har selv besluttet hvilket udstyr de gerne ville have at arbejde med. De to Victor Streams som er blevet købt tidligere til de to redaktører har vist sig ikke at være brugbare til formålet, da det har været et fejl køb pga. lydkvaliteten.

Region Vest giver på HB mødet udtryk for, at de ønsker at købe deres eget optageudstyr, da de meget gerne ville kunne optage indslag til bladene på deres arrangementer. De bliver dog frarådet at købe en Victor Stream, da den optager for dårligt. De har allerede i år sat penge af på kontoen til dette formål, men mangler vejledning omkring hvilket produkt de skal vælge. Indtil de får fundet ud af det, kan de så vidt det er muligt låne Stine Banners nye optageudstyr, da hun bor i deres region.

Gunhild og Stine Banner, har valgt at købe de to Victor Streams, til privatbrug så foreningen ikke mister penge på fejlkøbet.

FU har valgt at bruge penge på, at få tegnet foreningens logo op i fire forskellige formater og det er firmaet Complex Production som har gjort det. Det har kostet omkring 1600 kr.
Disse forskellige vektor formater kan både bruges på hjemmesiden, på kommende banner og på eventuelle roll-up bannere.
.

Manglende kontingent:

Vi manglede stadig kontingent fra 19 medlemmer, Gunhild har ringet rundt til dem for at høre, hvad grunden til deres manglende indbetaling skyldes. Hun havde en positiv oplevelse med at ringe rundt, da hun på den måde fik en dialog med dem. Hun blev også klar over, at det er de yngre medlemmer, det drejer sig om, hvis forældre ikke betaler, fordi børnene ikke videregiver informationerne fra vores påmindelsesmails om medlemskontingent til deres forældre. Det kommer til at betyde at deres barn/børn automatisk ved årsskiftet ryger ud af vores kartotek også selvom vedkommende stadig ønsker, at være medlem af DBSU. For at DBSU kan undgå sådan nogle episoder i fremtiden foreslår Gunhild, at foreningens kasserer i april/maj måned ringer rundt til de medlemmer som endnu ikke har indbetalt deres medlemskontingent for det pågældende år.

Oprydning i kontonumrene:

Foreningens folkevalgte revisor sidste år Lene Johannsen kom med en bemærkning om til landsmødet, at det kunne være en god idé at få ryddet op i vores kontonumre. Det må vi hellere tage til efterretning og få gjort noget ved. Anders får styr på det sammen med Ditte og evt. vores revisor.

Anders skal undersøge med Ditte om det er en opgave hun kan klare selv eller om hun skal have hjælp til det af vores revisor, hvis det er noget hun ikke kan klare selv skal Anders undersøge hvilken løsning der er bedst og billigst for os. Om det er at vores revisor skal gennemgå det alene eller i samarbejde med Ditte.

Telefonpenge:

HB har mulighed for at få telefonpenge godtgørelse dvs. at de ikke er skattepligtige og man max kan få 2000 kr. om året. Hvis man ønsker at få udbetalt telefonpenge for i år skal man lave et skøn om hvor mange penge man mener man er berettiget til og så skal man give Ditte besked om det senest den 15. december, hvis man ikke har gjort det inden den dato, så kan man ikke få telefonpenge for i år.

Regionsbestyrelserne kan også få udbetalt telefonpenge, det skal dog trækkes fra deres egen budgetter og aftales internt i bestyrelsen hvordan man ønsker at gøre det. Ditte skal dog også have besked fra dem om, det er noget de ønsker af få senest den 15. december.

7. Pr. og markedsføring:

a. Kommunikation og markedsføringsudvalg

Ku har holdt deres første møde d. 4. september 2013 og kommet frem til hvilke mål de vil nå og formodningen om hvilke formål de gerne vil udfylde i den kommende tid. De vil bruge resterne af hvad der står på deres nuværende budget til at lave nye flyers til foreningen. Dernæst vil de lave et roll-up banner som skal være med til at fremme vores udstråling og som vi kan medbringe hvor end vi kommer. KU vil nemlig gerne være fortaler for at vi kommer ud til både samarbejdspartnere, interessenter og institutioner der ikke kender os. Når vi laver disse DBSU’ karavaner skal vi også være sikre på, hvad det er for et budskab vi bringer. KU dykker ned i guldgrupperne fra seminaret som DUF afholdte ”positionér din forening” og arbejder ud fra de principper vi dér fandt frem til. Sidst men slet ikke mindst, vil KU gerne starte et medlemskortsprojekt, som skal gøre det muligt for DBSU’s medlemmer at få rabatter i forskellige butikskæder, efter meningsmålinger fra medlemmerne.
Det vil fremme atroværdigheden hos DBSU og måske endda højne vores medlemstal.

fremover vil KU igen stå for henvendelser udefra og sørge for at de ønsker vi bliver mødt med, bliver tilgodeset.

Det bliver påpeget fra HB, at KU bør tjekke op med DBS, at det er i orden, at vi laver medlemskort og aftaler med forskellige butikskæder om rabatordninger. Gunhild beder dem om at kontakte Formand Thorkild Olesen.

b. Hjemmesiden

Vi har fået et tilbud fra Complex productions. Firmaet vil stå for opbygning og vedligeholdelse af DBSU´s hjemmeside.
Alle fra HB har gennemlæst tilbuddet. Tilbuddet skal drøftes og vedtages her på mødet. Der har været en hel del kritik af foreningens nuværende hjemmeside og webmaster og derfor er det relevant for HB, at prøve at kigge andre veje.
Vi er dog i bestyrelsen godt klar over, at Christoffer har lagt et rigtig stort stykke arbejde i at udarbejde og designe foreningens nuværende hjemmeside.

Hovedbestyrelsen har nu mulighed for at spørge ind til de ting der ikke er specificeret i tilbuddet. f.eks. om alle skærmlæsere vil kunne bruges på hjemmeside. Vi forventer at Complex productions går ind i et samarbejde med hjemmesideudvalget som er testpersoner, så vi er sikre på, at modtage et produkt der er tilgængeligt for vores medlemmer samt alle andre synshandicappede udefrakommende. Med dette forbehold stemmer vi om forslaget.
Der er 7 stemmeberettigede tilstede og der er 5 personer som stemmer for og 2 personer som stemmer blank.

Vi har hermed taget imod tilbuddet fra Complex productions.

FU kigger sammen med Kristian tilbuddet igennem en ekstra gang, inden den underskrives.

FU tager kontakt til foreningens nuværende webmaster Christoffer, og informerer ham om at HB har besluttet, at tage imod det tilbud vi har fået fra firmaet Complex productions. FU skal finde ud af sammen med Christoffer, hvornår han skal stoppe sit erhverv som webmaster for DBSU.

Det skal også lige noteres, at Complex productions vil give os mulighed for, at kunne få lavet flyers og roll-up-bannere til en fordelagtig pris.
.
c. Ungdomsbladet

Der er et nyt blad på vej, med 20 punkter og 4 timers spilletid.
Jesper vil være deltagende en halv time på vores udvidede HB møde i november og vil være åben for kritik af både den gode og den dårlige skuffe.

Vi bliver enige om at bede Jesper om at lave et udspecificeret budget som skal indsendes til FU senest d. 15. oktober, da de til MU samtalen skal drøfte ungdomsbladets økonomi til næste år. Mie giver Jesper besked om det.

d. Børnebladet

Stine Banner er blevet ansat fra d. 1. august og DBS har sagt ja til at kopiere og udgive børnebladet 6 gange om året.
Allerede nu, er hun i gang med at lave det første blad som bl.a. kommer til at indeholde optagelser fra hendes deltagelse i de succesrige arrangementer; kanotur og madarrangement i region Vest.

Stine vil gerne lave en skrivelse om til alle de medlemmer som kan være potentielle børnebladslyttere, hun vil udsende teksten lige før det første blad udkommer. Det skal fungerer som en appatizer, der skal give medlemmerne lyst til at abonnerer på børnebladet fremover.

Vi mener ikke at Stine Banner behøver at have en kontaktperson fra hovedbestyrelsen, så længe hun selv sidder som suppleant i HB, da hun derfor deltager på bestyrelsesmøderne.

Vi bliver enige om, at vi også skal bede Stine om at lave et udspecificeret budget som skal indsendes til FU senest d. 15. oktober, da de til MU samtalen skal drøfte børnebladets økonomi til næste år. Gunhild giver Stine besked om det, da hun ikke deltager på dette HB møde.

e. Nyhedsbrev

Det er planen at der skal udkomme et nyhedsbrev i starten af december mdr. og der er deadline for indsendelse af indlæg senest den 15. november 2013 og det skal sendes til mailadressen nyhedsbrev@dbsu.dk

Nyhedsbrevet skal indeholde kontaktoplysninger på diverse bestyrelsesmedlemmer, nyt fra HB, Kontoret, regionerne, de to redaktører og/eller webmaster/hjemmesideudvalget. Derudover skal der være et indlæg fra diverse arrangørgrupper om afholdte og kommende arrangementer og evt. et indlæg fra Lions Club som er DBSU´s samarbejdspartner. Til- og frameldingsregler til DBSU´s arrangementer samt regler for refusion af transportudgifter.

Nadia skriver indlægget nyt fra HB til nyhedsbrevet, og Andreas læser korrektur på det. Gunhild sammensætter nyhedsbrevet i samarbejde med Ditte.

8. Vedtægter

Ulrik og Andreas vil lave en gennemgribende revision af vedtægterne.
Undervejs følger de op på de problemstillinger vi har talt om skulle ændres i hovedbestyrelsen. F.eks. suppleanterne ikke har stemmeret på HB møderne. Desuden skal det tilføjes i vedtægterne at man i DBSU´s håndbog kan blive informeret om foreningens retningslinjjer mht. personlig hjælpere, da de
lidt mindre komplekse problemstillinger bliver beskrevet i bestyrelseshåndbogen.
HB har ret til at rette disse regler uden landsmødets bekræftelse. Sidst men slet ikke mindst, vil de også kigge nærmere på vores formålsparagraf, da den på nuværende tidspunkt er ustyrlig lang og ikke afspejler det DBSU vi kender. Den skal være kort, kontant og præcis. Desuden vil den forekomme som vedtægternes appetitvækker.

Vi skal gennemgå vedtægterne på HB mødet den 18. januar 2014, da vi skal nå at drøfte dem inden de skal fremlægges på landsmødet. Gunhild opfordrer til at vedtægtskrigerne udsender de færdigelavede vedtægter en uges tid før mødet, så folk kan nå at læse dem igennem inden HB mødet.

9. Diverse Råd og udvalg:

a. Bestyrelsen på Blindeinstituttet
Mødet d. 3. september blev aflyst og der er først møde i bestyrelsen igen til november og Andreas deltager. Der er derfor intet at bemærke til dette punkt.

b. Brugerrådet ved Rådgivningen på Blindeinstituttet

Anders havde desværre ikke mulighed for at sidde med til mødet på blindeinstituttet sidste gang, men kan berette at der blev talt en del om IKT projekterne. Derudover er de i gang med et projekt, hvor konsulenter hjælper kursister med at komme ud på arbejdsmarkedet. Projektet bliver ledt af Lise Plavborg, fra Ny Praksis

Et medlem i brugerrådet har foreslået at IBOS kunne lave et såkaldt ”venners træf” som skal huse både tidligere og kommende brugere af instituttet samt alle andre blinde og svagtseende. Det vil fremme kontakten til instituttet. Der er desværre heller ingen afgørelse i denne sag.

c. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs

Stine deltog på mødet i juni måned. Generelt blev der talt om Refsnæs’ pressede situation da de er lukningstruede. På deres efterskoletilbud er der i år, kun to unge tilmeldt og det er derfor ikke bæredygtigt. Man kæmper på Refsnæs stadig for at bevise, at man her har særlige kompetencer som ikke kan findes eller oprettes andre steder. Hvis ikke Refsnæs skal bevares skal deres viden overdrages til det VIHS og/eller det nationale resursecenter.
På trods af den noget bitre situation, holder Refsnæs stadig løbende kurser for udefrakommende. Bl.a. et APPLE kursus som er tilegnet både børn og forældre.

Hvis i vil vide mere om, hvad der er blevet snakket om på mødet kan i læse referatet som Stine har udsendt på HB listen.

d. ViHS Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri

Intet at bemærke.

Andreas kontakter Bent Nygård og hører hvad der sker.

e. Syn Danmark

Mandag d. 25. november afholder synskonsulenterne netværksdag på Synscenter Refsnæs. Hvis vi får lov til at aflægge dem et visit på en halv times tid tager Mie og Stine Morsing derover. Gunhild er i kontakt med synskonsulent Dorte Møller som er koordinator for netværksmødet, hun er ved at undersøge om vi kan få lov til, at komme og holde et oplæg om foreningen. Gunhild giver Stine og Mie besked om hvad der bliver besluttet i sagen.

Vi vil også gerne deltage på Refsnæs´ sommerskole med et par repræsentanter fra DBSU, de personer skal fungerer som rollemodeller for børnene og de skal også gå rundt og fortælle om DBSU, da vi på den måde måske kan få nye medlemmer.
FU har snakket med DBS og denne idé og de synes det er en god idé.
Christian Bundgaard som er projektansvarlig fra DBS vil kontakte Gunhild om det.

Vi er i foråret blevet adspurgt flere gange af studievejleder på IBOS Dorthe Randahl om vi ville hjælpe instituttet med afholdelsen af deres kurser omkring erhverv og uddannelse. Det er vigtigt for unge og forældre, at få muligheden for at møde andre unge der har haft succes med deres ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet.
Desuden vil hun gerne have at vi kommer og fortæller om DBSU.

En forældre fra forældreforeningen har været i Norge og set hvad der svarer til Blindeinstituttet i Danmark. Der har vedkommende set en folder med de forskellige tilbud der er til synshandicappet i Norge. Sådan en folder kunne det være relevant at udarbejde om alle de tilbud vi har til synshandicappet i DK. Denne fællesfolder skal indeholde indlæg fra alle foreninger og organisationer der arbejder med synsrelateret ting. Den folder skal f.eks. ligge på diverse øjenafdelingen og på rehabiliteringscentrene hvor synskonsulenterne holder til osv. Gunhild er blevet spurgt om, vi ønsker at have et indlæg med om DBSU, det er vi alle i HB enige om, at det er en god idé. Kristian melder sig til at udarbejde et indlæg på ca. 10 linje på et A4 ark, Gunhild skal have det fra ham senest den 1. december.

Hvordan skal teksten være?

Teksten omkring DBSU bør være kortfattet og informativ og eventuelt delt op i punkter. Derudover bør den være appetitvækkende og fængende.

f. Børneudvalget

Børneudvalget havde en succesrig oplevelse med arrangementet Haunstrup Dyrepark. Dog med det forbehold at arrangementet skulle have været annonceret i bedre tid. Forældrene var rigtig glade for arrangementet, men ønskede sig at have fået datoen lidt før.
Det næste børnearrangement kommer til at blive afholdt d. 13-15. juli 2014. Det er på nuværende tidspunkt fastlagt at det skal være i en spejderhytte i trekandsområdet, da de ønsket det ved evalueringen af Haunstrup Dyrepark.
Stine Banner er som børnebladsredaktør blevet inviteret med til børneudvalgets næste skype møde, samt arrangementet til næste år, for at lave indslag og interviews med børnene.

Det foreslås at udvalget allerede nu lægger den fastsatte dato ud på forældreforeningen og DBSU´s hjemmeside samt på facebook. Det sørger Stine M. for bliver gjort.

Et medlem af børneudvalget falder snart for DBSU’s aldersgrænse og det minder os om, at vi skal have lavet nogle retningslinjer omkring de medlemmer der bliver for gamle, men stadig ønsker at deltage aktivt i foreningen. Vi er kede af, at skulle undvære dem for ofte er de netop dem som har høj kvalificeret viden og som kan overbringe den til de nye. Mange gange fungerer de som mentor for folk der ikke har prøvet at arrangerer før. På den anden side kan vi ikke tillade os at forskelsbehandle. Det er nemmere at sætte en specifik grænse som vi overholder, end at definerer hvornår der er tale om et mentorforhold i en arrangementsgruppe.
Vi vil om muligt diskuterer det på det udvidede HB i november hvis der bliver tid og ellers tager vi det op i januar.

Det besluttes at den person som snart falder for aldersgrænsen i børneudvalget, kan fortsætte så længe der ikke er lavet nogle klare retningslinjer på området.

10. Politiske aktiviteter

a. Integrationsudvalget

Der er ingen der vil sige noget, til dette punkt, højst sandsynligt fordi der ikke er sket det store på området.

b. Fællesudvalget

Heidi Nielsen vil indkalde til et møde forhåbentlig inden det udvidet HB møde i november. Andreas vil gerne være repræsentant sammen med Gunhild på dette møde.

Andreas fortæller at Karen Koch Rasmussen har spurgt om DBSU vil støtte de studerendes konference for at gøre den mere attraktiv for DBSU’ere. Det vil vi måske gerne, men vi ønsker også at fungerer som mere end bare en sponser. Andreas skal bede Karen om, at de indsender et budgetforslag til HB senest den 15. oktober. Osman siger ja til at hjælpe til med studerendes konference fra DBSU.

c. Andet

FU har forhørt sig hos DBS om et evt. samarbejde på folkemødet på Bornholm til næste år og den idé er de åben overfor, da det var Stine M. som kom med idéen, er det hende der er blevet kontaktperson til DBS og hende der skal udarbejde et budgetforslag til den 15. november. Stine skal kontakte projektmedarbejder Tina Adele Hoff og hun kan skrive til hende på mailadressen: tah@blind.dk

11. Samarbejdspartnere

a. Dansk Blindesamfund

FU afholdt møde med DBS på FSC den 5. september. De informeret os om, at vi skal forvente at få samme tilskud fra dem til næste år som vi har fået i år altså 280.000 kr. Vi er i år blevet skåret med 20.000 kr. fordi vi har hjemmekontor, men nu har DBS tilbudt os et kontorlokale i Danske Handicaporganisationers Hus i Høje Taastrup. DBS´ FU er ikke afvisende overfor at de vil betale kontor huslejen som tidligere men Thorkild vil lige tjekke op på, hvor meget det vil koste og hvor meget de vil give, han skal desuden også undersøge om DBS kan stille en kontormedarbejder til rådighed, som DBSU kan ansætte 15 timer om ugen, hvis Ditte ikke ønsker at flytte med til Høje Taastrup. Thorkild giver en tilbagemelding på det til Gunhild. Der er enighed om i HB, at vi skal tage imod dette tilbud, da det er attraktivt for os, at komme under samme tag som de andre handicaporganisationer og vi måske på denne måde kan få et tættere samarbejde med vores samarbejdspartnere fra både DBS og SUMH. Vi vil forhøre Ditte hvordan hun forholder sig til en eventuel flytning. Ellers har vi spurgt DBS om de har en medarbejder til rådighed, som vi kan ansætte. SUMH har også tilbudt os et kontorlokale og evt. at varetage vores kontorarbejde, men vi vil hellere tage imod tilbuddet fra vores moderorganisation DBS når de har plads til os.

Hvis vi skal ud og have fundet en kontormedarbejder uden i byen, der det en god idé, at der bliver udarbejdet en helt præcis jobbeskrivelse af hvilke krav og forventninger vi stiller til vedkommende. Det bliver foreslået, at hvis vi skal ud at finde en kontormedarbejder og måske gerne vil undgå at skifte medarbejder for tit, kan det måske være en fordel at kigge efter en fleksjobber. Hvis vi gerne have en person der er skrap til økonomi og bogføring er det måske en revisor vi skal kigge efter eller en med lignende kvalifikationer.
Nadia og Gunhild vil prøve at udarbejde en jobbeskrivelse af hvad vi ønsker af en kommende kontormedarbejder.

FU blev på mødet med DBS orienteret om, at der stadig arbejdes på at finde en løsning på nationale ressourcecenter, og alt tyder på at det bliver en eller anden form for kommunal løsning, da staten ikke vil påtage sig noget som helst ansvar. Thorkild fortæller endvidere at der lige nu bliver kigget på serviceloven som bl.a. giver støtte og hjælpemidler til blinde og svagsynede, der arbejdes på at finde nogle mere præcise retningslinjer så man kan undgå alt det papirarbejde. Thorkild fortæller også at socialministeriet arbejder på at man kan få en mere standardiseret merudgiftsydelse, da det er et stort problem for mange handicappet at få det i dag og man må sige at som synshandicappet har man merudgifter, så det er noget DBS presser på, at der bliver fundet en løsning på. F.eks. at det bliver et fast beløb man får tilkendt. Som det fungerer lige nu synes både DBS og kommunerne at det er for bureaukratisk.

DBS afholder tillidsmandskursus den 28.-29. september på FSC og DBS vil gerne inviterer 1-2 personer til at deltage som repræsentanter fra DBSU. Nadia og Osman ønsker at tage af sted som repræsentanter fra DBSU.

b. DUF

I forbindelse med tillidsmandskursus i august måned, havde vi fornøjelsen at have besøg af Henrik Bang Hjørgo som er organisationskonsulent i DUF, han lavet workshop om hvordan man i bestyrelserne kan styrke den interne kommunikation og bringe de interne ressourcer (bestyrelseskompetencer) i spil. Deltagerne fik desuden også bedre kendskab til egne og andres roller og forventninger. Det var en stor succes og meget lærerigt, at Henrik deltog på tillidsmandskurset.

K-netværksstafetten som DUF udbyder, er blevet givet videre til KU som har taget imod den med kyshånd.

Osman har også deltaget i et par arrangementer hos DUF bl.a. om skolereformer og de kritisable SFI-rapporter som blev diskuteret. Han har også fået info om forandringsledelse og sender litteraturlisten og noterne fra denne workshop til HB, så de kan blive indvilget i de gode ideer.

Vi har modtaget en mail fra DUF omkring regulering af vores tilskud, men der er desværre ingen i HB der forstår den. Andreas opfordres til at spørge DUF hvilken betydning ændringen får for os, men Andreas ønsker ikke længere at være kontaktperson, da han ikke har mulighed for at deltage på dette års delegeret møde hos DUF. Vi bliver i HB enige om, at det er en god idé, hvis det er vores kasserer Anders Fransson som tager kontakt til vores konsulent Jakob Harbo Kastrup fra DUF og undersøger sagen og han påtager sig hermed opgaven.

c. SUMH

De lancere en kampagne omkring seksualitet, som arrangementet; sexolog og dildoparty vil reklamerer lidt for. Kampagnen går ud på at fremhæve den mangfoldige krop og de alternative finurlige historier som handicappede kan åbne op for.

SUMH har været til DHL (dansk handicapløb), hvor de havde 3 hold, af 5 deltagere. Hver fem løber på 3 kilometer. Blandt andet var der to DBSU’ere med på løbet. Det var en succes, så det bliver sandsynligvis lavet igen til næste år.

d. SUN

DBS vil gerne vide noget om SUN da det Nordiske Samarbejdes komité er skeptiske overfor sagen. Formanden for SUN (Andreas Lindrupsen fra Norge) er bortrejst, så selvom der skulle have været afholdt møde i oktober, bliver det kun aktuelt hvis formanden indkalder til det, hvilket det ikke forventes at han gør. Anders og Mie fralægger sig ansvaret for at holde samling på SUN da de teknisk set, endnu ikke er valgt ind i SUN’s bestyrelse, men fungerer gladelig som nordiske repræsentanter og kontaktpersoner til SUN.

e. Forældreforeningen

Forældrekurset blev afholdt på FSC i weekenden den 6-8. september og som navnet siger, så henvender dette kursus sig udelukkende til forældre med synshandicappet børn. Der blev sat fokus på serviceloven. Der blev delt op i to workshop og den ene bestod af forældre til de yngste børn, det var DBS´ regionskonsulent Birgit Rasmussen holdt et oplæg for dem. Samtidig blev der holdt en workshop for forældrene til de ældre børn, det var her Lotte Egebak og Lena Nørskov fra DUKH der holdt oplæg for dem.

De fik også besøg af Anders Hostrup. Anders som selv er svagsynet og ansat som salgs- og rådgivningschef i it-firmaet Tagarno. Han fortalte forældrene om sit liv og de udfordringer på godt og ondt det kan give som synshandicappet.

På kurset lige inden deres generalforsamling om søndagen fik DBSU tale tid og Stine M. fortalte om hvad DBSU har betydet for hende igennem sit liv som synshandicappet. Gunhild fortalte mere om hvordan foreningen er bygget op og hvad vi generelle kan tilbyde synshandicappet børn og unge.
Sidst men ikke mindst blev der snakket om, det kunne være en god idé at DBSU holdte introduktions arrangement på forældreforeningens familiekursus til næste år.
Til planlægning og afholdelse af dette arrangement er der allerede fundet arrangører og kontaktpersoner og det er Kristina Mahler og Stine Banner.

Det skal lige bemærkes at et par forældre tilkendegav at de på DBSU´s hjemmeside savner lidt info om de ting Stine og Gunhild fortalte om, altså foreningens formål, hvad det koster i medlemskontingent om året osv. de synes at vores hjemmeside primært henvender sig til nuværende medlemmer og måske ikke så meget til nye potentielle medlemmer, da der ikke er appetitvækker som kan fortælle hvad DBSU er, til de folk som ikke kender foreningen. Det er en sag KU og hjemmesideudvalget skal tænke grundigt over og prøve at efterkomme, i forbindelse med oprettelsen af den nye hjemmeside som f.eks. l at lave interviewvideoer med medlemmer og video optagelser fra diverse arrangementer. Desuden skal der også værre billeder der kan tiltale de folk der går på vores hjemmeside, som rent faktisk kan se.

f. Metodistkirkens spejdere og Lersøparkspejderne

I foråret fik vi en henvendelse fra spejdere, som ville lave en blindemarch i samarbejde med os. (Det er dog mest Metodistkirkens spejdere vi har haft kontakt med). De er ved at lave en plan for hvad der skal ske. Det vil blive en kombineret spejder og mobility aktivitet, som foregår i København. Det vil ikke blive en dyr aktivitet, da man eventuelt kan inviterer mobility studerende til at hjælpe.
Arrangementet bliver afholdt i marts 2014.

g. Lions Club
Vores gæst til dette møde, er Peter Voss Hansen fra Lions som både fortæller generelt om foreningen og underretter os om hvordan det går med planlægningen af de to aktiviteter de har valgt at afholde for os til næste år. (Disse to aktiviteter har de valgt på baggrund af de tilkendegivelser de fik på landsmødet og på et tidligere hovedbestyrelsesmøde. Det ene arrangement drejer sig om et besøg i militæret og det andet arrangement er en stand på Aarhus kræmmermarked eller Samsø festivalen, hvor vi skal lave en restaurant i mørke og foreningens medlemmer skal servicere de besøgende gæster.

samsøfestivalen:
Peter har været i kontakt med Henrik Klingemand som kan skaffe et militært telt der kan henlægge restauranten fuldstændigt i mørke. Derudover har han været i kontakt med Lene Johannsen som er medejer af restauranten ”Dinner In The Dark”.
Peter har fået gode råd og forhøre sig om forholdene i deres restaurant. Vi er dog i HB enige om, at vi ikke skal køre det samme koncept som restauranten i København gør, da vi ingen gæster vil få hvis prisen pr. kuvert er for høj og det skal ikke være gourmemad, da vi ikke har faciliteterne til det. Hjælperne på dette arrangement skal bestå af Leo folk.

Peter kom med et andet forslag, idet det har været svært for Lions, at komme i kontakt med samsøfestivalen og dermed opstarte projektet. Hvad med, i stedet for at lave den samme aktivitet i Århus, når der afholdes kræmmermarked. Da DBS har lokaler i Århus vil det være yderst nærliggende, samtidig med at et fysisk lokale i al sin enkelthed er lettere end et telt.
Da Nadia arbejder som tjener på restauranten i København, vil hun komme med gode idéer til hvilket mad der kan serveres samt at være kontaktperson til Lions.

I forbindelse med snakken om hvilken musikgruppe der skal underholde på Århus kræmmermarked, foreslår Osman at lave et band for blinde og svagtseende bestående af DBSU medlemmer. Det kan dog godt være svært at lave et landsdækkende band, da det kræver at man mødes jævnligt for at øve og det kan godt blive rigtig dyrt i transportudgifter men det foreslås at det måske kan være en aktivitet i region Øst. Osman skal undersøge med bestyrelsen om de er interesseret i at lave sådan en aktivitet evt. med hjælp til Leo lokalafdeling på Sjælland. Det vil dog være en god idé hvis bestyrelsen, at få tilkendegivelser fra regionsmedlemmerne på, om de er interesseret i at deltage og spille i sådan et band inden de starter noget som helst op.

Militær aktivitet:

Peter kontaktede militæret i Jylland fik han at vide at der ikke var resurser til at lave et sådant arrangement som vi ønsker os. Til gengæld er der åbent hus dage, hvor alle er velkomne. Hvis vi starter her, kan vi måske få lov til at lave større og sjovere aktiviteter senere. Hjælperne på denne aktivitetsdag vil også bestå af folk fra Leo.

Kristian Kristensen bliver kontaktperson for dette projekt.

12. Regionerne rundt

a. Øst
Osman fortæller at kontakten i region øst er dårlig og engagementet er ringe.
Gunhild efterlyser referater fra deres møder på hjemmesiden, da de skal være offentlig tilgængelig, efter de er blevet godkendt af bestyrelsen, da både medlemmer og samarbejdspartnere skal kunne læse hvad der sker i HB og de to regionsbestyrelser. Osman tager det med videre, men foreslår samtidig at én person fra hovedbestyrelsen kan deltage i deres næste bestyrelsesmøde, så vedkommende med deres egen krop kan fornemme stemningen.
Vi kan dog ikke bare møde op, så Gunhild kontakter deres formand Allan Kristensen og forhøre sig om han evt. vil inviterer en repræsentant fra HB. Andreas melder sig til at deltage, hvis de ønsker at se en person fra HB.

b. Vest
I region Vest er kontakten god. Deres 2. suppleant Allan Andresen er dog trådt ud af bestyrelse pga. personlige årsager.Bortset fra det har de haft to vellykkede arrangementer, og glæder sig til de to næste, som bliver en tur til Skive badeland og en computer camp på FSC.
Det næste møde ligger i starten af januar måned. Gunhild foreslår at det måske er en god idé, at de mødes lidt før, af hensyn til de skal have styr på generalforsamlingen, som skal afholdes den 1. februar 2014. Stine har valgt at booke møde og ophold på FSC til det første bestyrelsesmøde efter GF.

13. Afholdte arrangementer

a. Lyrik weekend

Dette arrangement blev vellykket og meget billigere end forventet. Det desværre lave deltagerantal betød mere tid til hver person og oplæsning af alle de værker der blev skabt under de to workshops. Jesper var deltagende på arrangementet og optog til Ungdomsbladet. Her kan man høre alt hvad der blev kreeret samt de uddrag der blev læst op af eleverne fra forfatterskolen.

b. Laugelejren

Laugelejren blev afholdt i uge 29 og der deltog 11 medlemmer + deres familie. Gunhild tog en af dagene på besøg på lejren sammen med Jane Mette Andersen, for at opleve stemningen. Der var sat en time til to timer af til besøget, men Gunhild og Jane havde en oplevelse af, at forældrene havde et stort behov for at snakke med en repræsentant fra hovedbestyrelsen, derfor anbefaler de: næste gang arrangørerne beder HB om at sende en repræsentant, skal der sættes en hel dag af til det, måske med en overnatning, fordi det andet er for lidt tid. De to besøgene ville meget gerne have talt med flere af forældre og de unge mennesker for at komme hele vejen rundt men det var der desværre ikke tid til i år.

Af hensyn til fremtid omkring lejren, er det blevet besluttet med forældreforeningen og DBS, at vi meget gerne vil bevare Laugelejren, da det er det eneste tilbud vi har til vores multihandicappede medlemmer. For at vi får nye deltager til lejren, kunne det være en mulighed at få et samarbejde op at køre med synscenter Refsnæs, da de har mange multihandicappet børn og unge til at bo hos dem.

Thomas Dalgaard og Søren Jensen, som har været arrangører de sidste par år ønsker ikke længere at arrangerer lejren mere, derfor skal HB nu på jagt efter nye arrangører.

c. Tillidsmandskursus (Andreas)

Flere af de som er med til mødet i dag, var med i Viborg hvor tillidsmandskurset blev afholdt
Om fredagen var der oplæg af en psykoterapeut og Coach om motivation. Lørdag formiddag bestod af gåtur, med en spejderleder. Om eftermiddagen var der planlagt seminar med Henrik Bang Hjørgo fra DUF omkring bestyrelsesarbejde.
Til evalueringen blev man enige om, at det var en god idé hvert andet år, at afholde et tillidsmandskursus, så de nye bestyrelser kan blive rystet sammen og præsenteret for hvad bestyrelsesarbejde vil sige.

Der blev kort tid efter arrangementets afslutning udsendt en skriftlig evaluering af kurset til deltagerne.

d. Nordisk Camp

Det blev afholdt i Sverige i august dette år og skulle efter sigende have været et fremragende og vellykket arrangement.

14. Kommende arrangementer

a. Sexolog og dildoparty:

Alt er timet og tilrettelagt. Arrangementet afholdes i en hytte i Emdrup i KBH og der kommer til at være to workshops, dels et dildoparty og dels et samtaleforum med en sexolog. Der er desværre kun 5 tilmeldte, men arrangørerne formoder at det ikke skader et noget intimt arrangement, at der er mere tid og plads til den enkelte.

b. Landsjulefrokost

Arrangementet bliver afholdt i weekenden d.29. november til d. 1. december i den samme spejderhytte som vi har været i tidligere år (Skovgården i Middelfart). Der er på nuværende tidspunkt 16 tilmeldte, men deltagerantallet formodes at stige fortsat. Der er som en forskel dette år, allerede nu 3 tilmeldte som er under 18 år. Arrangørerne skal huske at bede deres forældre/værge om en underskrift på, at de gerne må drikke, før vi udsteder alkohol til dem.

c. Landsmødet 2014

Vi skal have fundet arrangører til landsmødet, og Esben Sørensen har meldt sig, derudover synes Gunhild at det vil være en god ide, hvis der er en arrangør med fra FU, hun melder sig selv til posten. Derudover vil det være fint, hvis der også er et par stykker fra HB som vil være med i arrangørgruppen og her melder Nadia og Kristian sig.

Landsmødeudvalget kommer altså til at bestå af: Esben, Nadia, Kristian og Gunhild og deres fællesmail er: lm@dbsu.dk

d. Laugelejren 2014

Thomas og Søren har trukket sig som arrangører og derfor må HB nu gå på jagt efter nye, friske frivillige.
Kristina Mahler fra region Vest melder sig som arrangør men vil meget gerne have en medarrangør.

Gunhild har lovet at være behjælpelig med det praktiske omkring lejren men vil ikke deltage på selve arrangementet.

Hvis nogen kommer på ideer til arrangører skal de kontakte Gunhild eller Kristina.

15. Hjælpere

Gunhild informerer om at der er 13 hjælpere i vores hjælperkartotek der ikke har afleveret en børneattest endnu. Det skal der være styr på, da vi sidste år besluttede at foreningen skulle have børneattest på alle de hjælpere vi benytter til vores arrangementer. Da der kan være chance for at yngre medlemmer kan finde på at tilmelde sig til alle de arrangementer DBSU afholder som f.eks. på kanoturen i år, Vi skal bede Ditte om at rykke for børneattest fra de personer som mangler at indsende den til os.

Gunhild kommer med et forslag til, at hvis foreningen gerne vil have flere hjælpere til at stå i hjælperkartoteket kan vi måske finde nogle interesserede, hvis vi deltager på frivillighedens dag som bliver afholdt over hele landet en gang om året. Desuden kan vi lave opslag om, at DBSU søger efter hjælpere og hænge den op på diverse seminar og uddannelsessteder.

16. Drøftelse at foreningens fremtid med udgangspunkt fra tillidsmandskurset og seminaret hos DUF ”Positionér din Forening”

Ud fra seminaret kommer vi her med ideer til hvordan vi kan rette op på de største af vores problemstillinger:

1. Medlemstab
2. Synlighed
3. image/udtryk

Vi skal have en dialog med de nye der melder sig ind, omkring deres forventninger og ønsker til foreningen. Samtidig skal vi være helt klare i mælet omkring vores tilbud, være stolte af dem vi allerede nu kan tilbyde og opbygge dem som mangler.

”Hvad vi har at tilbyde”, er også noget der forbedres med medlemskortet, som nævnt tidligere.

Her bliver vi endog mere opmærksomme på hvor stor gavn foreningen ville have af videoer som skal beskrive hvad det vil sige at være hjælper, hvor hverdagens problemstillinger bliver taget op i et dels informativt og dels humoristisk format.
Samtidig kunne det være givende at have interviewvideoer med medlemmer der fortæller om foreningen på hjemmesiden.

Anne melder sig som interesseret i at fremstille disse videoer. Vi vil dog annoncerer tilbuddet hvis der er andre medlemmer der ønsker at tage del i projektet.

Vi skal have en opfølgning på Landsmødets visionsworkshop, som også er essentiel for dette emne. Nadia tager kontakt til Christoffer, da de stod for denne workshop sammen til landsmødet i år.

Rejsearrangement:
En del af vores medlemmer eller deres forældre føler sig utrygge ved at skulle rejse. Men da det er en forudsætning for at deltage i arrangementer må vi gøre noget på området. Anders Boholt-Petersen er kommet med en ide om, at lave et såkaldt ”rejsearrangement” som skulle foregå f.eks. i Københavns området, dels på en station, men også som passagerer i en bus eller i et tog. Det blev foreslået, at vi måske kunne få et samarbejde med et par mobilityinstruktører, de skulle så stå for undervisningen i at færdes på en station osv. og repræsentanter fra DBSU skulle svare på spørgsmål og/eller give gode råd til hvordan man nemmest som synshandicappet kan rejse, derudover kan de også informerer om f.eks. brug at handicapservice og rejseapps. Det skal også være muligt for forældre at deltage på dette arrangement, da det ofte er dem som er mest bekymrede når deres synshandicappede barn skal ud at rejse alene. Vi tror på at deltagerne imellem også ville kunne udveksle erfaringer og viden omkring det at rejse og det vil være givende for alle parter.
Mie og Nadia melder sig som arrangører, de har dog ikke rigtig tid til at lave budget eller arrangerer det lige nu, men de vil gerne arbejde på idéen i løbet af næste år.
Arrangørerne har jo altid mulighed for, at søge HB om penge til, at kan afholde arrangementet for i løbet af 2014.

17. Evt.

Intet at bemærke.

Færdigheder

Indsendt den

20. september 2013