Vælg en side

Referat af HB den 19. Juli 2015

Til stede:
Nadia Pedersen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Søren Jensen, bestyrelsesmedlem
Danni Kristensen, bestyrelsesmedlem
Lasse Larsson, suppleant
Kim Sørensen, suppleant
Mikael Krarup, repræsentant fra Region Øst
Fraværende:
Anja Støvring, bestyrelsesmedlem
Mie Henriksen, suppleant

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at pkt. 4. A blev pkt. 4, da der ikke var andre underpunkter. Desuden blev punktet RP-gruppen tilføjet under punktet Samarbejdspartnere.

2. Valg af referent, ordstyrer, nyt fra HB og to do-liste
Susanne skriver referat.
Søren blev valgt som ordstyrer.
Tine laver to do-liste.
Nadia laver nyt fra HB.

3. Kontoret
Der er igen problemer med DBSU’s mails. Søren kontakter Mie omkring skift af udbyder.

4. Økonomi, gennemgang af budget/forbrug
Christina gennemgik regnskabet. Det ser fint ud.

5. PR og markedsføring

A. Hjemmesiden
Der skal laves et stillingsopslag til en studerende, som skal vedligeholde vores hjemmeside. I den forbindelse skal der laves en liste over, hvad sådan en person skal kunne. Mikael skal tale med Christoffer, og Nadia taler med Birgitte om de problemer, hun har nu. Der findes allerede en liste med adgangskoder, mv., så man skulle kunne få adgang til alt på hjemmesiden og rette den til.

B. Nyhedsmail
Kim og Lasse vil gerne skrive næste nyhedsmail.

C. Facebook
Den nye offentlige Facebookside er under opbygning. Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvad der skal lægges op på den. Nadia og Danni vil gerne gøre dette.

D. Børnebladet
Tine vil spørge Stine om hun deltog i Sommerskolen og hendes eventuelle oplevelse der.

E. Ungdomsbladet
Der er ikke kommet nogen ny ungdomsbladsredaktør. Der var 2 ansøgere. Den ene viste sig at være uegnet til jobbet, og sprang fra inden samtalen. Den anden var til samtale, men ønskede ikke at tage jobbet grundet forhold i ansættelseskontrakten, som vedkommende ikke var indforstået med på forhånd. Opslaget skal sendes ud igen.
Nadia har hentet vores optageudstyr hos den tidligere redaktør.

Generelt om markedsføring og PR:
Tine og Danni deltager i Summer Camp på IBOS for at markedsføre DBSU.
Der skal reklameres for Paralympic Day den 19. september.

6. Regionerne

A. Region Vest
Der deltog ingen regionsrepræsentant fra Region Vest. Søren orienterede dog om, at et madlavningsarrangement, der var i støbeskeen, blev udskudt til næste år. Kim orienterede om et bodyflight arrangement, han havde deltaget i. Det havde været et godt arrangement.

B. Region Øst
Mikael orienterede om Region Øst. Der har været afholdt et bakkearrangement. Der var ikke så mange deltagere, men det var tilsyneladende et godt arrangement. Der har også været afholdt et middelalderarrangement.

7. Afholdte arrangementer

A. Nordic Camp
Der deltog et DBSU-medlem i campen, da der ikke var flere tilmeldt fra Danmark. Dem, der har talt med medlemmet, siger, at det var en god lejr.

B. Laugelejren (aflyst)
Lejren blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Tine og Susanne vil gerne arrangere lejren til næste år med Søren og Nadia på sidelinjen.

8. Kommende arrangementer

A. Legolands tur
Turen er blevet flyttet til den 16. august.

B. Selvforsvar
Arrangementet forventes afholdt i løbet af efteråret. Der skal findes et nyt lokale.

C. Faldskærmstur
Planlægningen har ligget lidt stille på det sidste. Kim vil gerne hjælpe Lene med at arrangere det.

D. Stockholms tur
Turen er planlagt til den 2. weekend i december.

E. Landsmødet 2016
Kim, Nadia, Danni og Søren vil gerne arrangere landsmødet.
Dette års landsmødereferat skal gøres færdigt, og godkendes af HB, inden det sendes ud.

9. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS
Instituttets forstander stopper. Næste møde skal være i september.

B. Brugerrådet ved IBOS
Det møde, der skulle være afholdt i juni, blev rykket til august.

C. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Anders Fransson ønskede at fortsætte i rådet.

D. Videnscenter for handicap og social psykiatri
Da Anja ikke var til stede, var der ingen orientering om dette punkt.

E. Syn Danmark
Søren orienterede. Der var ikke noget nyt.

F. Fællesudvalget
Kim orienterede. Der er endnu ikke etableret kontakt med Interessegruppen. Der var en drøftelse omkring et eller flere nye ret og pligt arrangementer i fremtiden.

G. Integrationsudvalget
Der var intet nyt.

10. Samarbejdspartnere

A. DBS
Nadia skal kontakte DBS med henblik på et møde med deres forretningsudvalg, som afholdes årligt, og hvor bl.a. det årlige tilskud fra DBS skal diskuteres.

B. DUF
DUF vil ændre på deres paragraffer omkring handicappede. I den forbindelse repræsenterer SUM-H DBSU, når der skal forhandles om dette.
Der er søgt DUF-midler til 2016.

C. SUM-H
Der var ingen orientering herfra, da Mie ikke var til stede.

D. Forældreforeningen
Der er ikke noget nyt herfra.

E. SUN
Nadia deltager i et møde, hvor SUN’s fremtid skal drøftes.

F. RP-gruppen
Kim orienterede om RP-gruppen. De ved tilsyneladende ikke, hvem DBSU er, hvilket gav anledning til undrende. Kim vil sende den seneste nyhedsmail til dem.

11. Håndbogen
Der var en drøftelse om håndbogen. Søren, Nadia og Mie vil gerne kigge den igennem og rette den. Håndbogen skal herefter op som et punkt på næste fysiske HB-møde.

12. Evt.
Der er stadig gang i at kontakte de personer, der ikke har betalt medlemskontingent.
Søren gjorde opmærksom på, at dokumenter lagret på onlinetjenester ikke altid kan bruges med skærmlæsere.
Næste møde er den 4. – 5. september 2015.

Færdigheder

Indsendt den

19. juli 2015