Vælg en side

Referat af HB den 18. Januar 2015

Telefonmøde på mødetelefon: 69 69 16 16 kode: 38190223 Kl. 19.00
Tilstedeværende:

Nadia Pedersen
Anders Fransonn
Mie Henriksen
Lene Johansen
Esben Sørensen
Tine Drelsdorf
Anja Støvring
Søren Jensen
Mads Lisberg
Mikael Krarup (repræsentant fra øst)
Christina Munkesø (repræsentant fra øst)

Fraværende:

Kristian Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
med punktet om Carina kommer under eventuelt

2. Valg af referent, to do liste og hvem laver nyt fra HB

Anja laver nyt fra HB. Der er deadline 1. februar.
Mie skriver referat
Nadia er ordstyrer
Søren skriver to do liste. Nadia gør opmærksom på at det skal sendes ud inden 14 dage.

3 og punkt 5 bliver byttet om.
3. Kontoret
Vi har fået negative tilbagemeldinger på at vi har givet Birgitte ferie på nuværende tidspunkt fordi det løber sammen med generalforsamlingerne. Nadia har overtaget tilmeldingsmailen, dog kun i forhold til generalforsamlingerne. Birgitte tager sig af alt hvad der ellers ligger når hun kommer tilbage. Folk må bare ikke skrive til kontormailen.

Vi har forlænget Birgitte til udgangen af april. Vi skal finde ud af om vi skal forlænge hende indtil Ditte kommer tilbage. Måske skal vi også vente til Ditte kommer tilbage. Og vi skal ikke være uden kontor. Vi mener slet ikke at der er tvivl om at hun skal forlænges indtil september hvor Ditte kommer tilbage.
Birgitte er nødt til at forlænges hen til den dato hvor Ditte kommer tilbage.
men vi har samtidig sagt til Birgitte at vi forlænger med 3 måneder ad gangen. Så vi kan forlænge hende frem til juli.

Ditte afholder restferie og sommerferie i forlængelse af hendes barsel, derfor kommer hun tilbage i september. Men hun må gerne tage sin ferie med over til en anden arbejdsplads.

4. Økonomi
A. Budgetforbrug
Anders får ordet. Han fortæller at Birgitte allerede har sendt opkrævninger ud på medlemskontingent. Dvs. at det kommer ud til februar. Der er blevet sendt ud for ca. 41.000 kr.
budgettet er sat op på en ny måde som er forvirrende for Anders og flere i HB. Vi vil tale med Birgitte om hun kan lave det om.

B. Andet

Vi tænker over at det er blevet lovpligtigt i 2013 at have en arbejdsgiverforsikring.
Til Laugelejren er vi nødt til at have en forsikring for hvis en pædagog laver et forkert løft og det giver varrige men får vi en stor udgift. Vi får også en lille udgift i forhold til forsikringen men det er ingenting i forhold til et millionbeløb på en skade.
5. DBSUs fremtid:

Nadia, Lene og Mie har holdt møde med DBS’ FU i mandags. DBS virker meget fortrøstningsfulde overfor det forslag fremtidsudvalget havde sendt til dem. De har accepteret vores forslag med det forbehold at de ikke på stående fod kan accepterer at vi får en plads i HB. Det skal nemlig vedtages på samtlige kredsgeneralforsamlinger. Forslaget skulle derfor have været ude i november, hvis vi skulle have haft det med på deres kredsgeneralforsamlinger. De kan også godt se det geniale i sammenhængen mellem ungdomskredsen og de andre kredse. De anbefalede os at lade være med at vente til slutningen af året med at holde det ekstraordinære landsmøde.. med det forbehold at vi lukker ved udgangen af 2015. vi skal selvfølgelig bare overholde alle deadlines i forhold til vores vedtægter. DBS har også lovet at hjælpe med at lave et udkast til vores forslag til vores eget landsmøde. Det er også noget der kommer op på DBS eget landsmøde. Forslaget til vores landsmøde skal sendes ud samtidig med de praktiske oplysninger.
Vi skal derfor være vakse så snart DBS har haft deres landsmøde så vi kan sende info ud til vores medlemmer. I forhold til økonomi er der ikke enighed omkring kontingentet. Medlemmer skal ikke stå overfor både at skulle betale kontingent til ungdomskredsen og ens egen kreds. Den egenkapital vi har nu, må vi til gengæld gerne drage med over i den nye ungdomskreds. Vi kan dog tænke os til at DBS vil trække vores administrative omkostninger fra i midler, da planen jo er at vi skal bruge deres kontorpersonale. Selvom vi ikke kan søge de samme DUF midler kan vi godt søge andre midler gennem DUF. Vi skal undersøge at kredsene godt kan være medlem af Dansk handicapforbund. Og de kan så være medlem af DUF.

Nadia finder dokumentet som fremtidsudvalget har lavet til DBS omkring hvad vi gerne vil lave, så det kan sendes ud til HB.

så snart vores 14 regnskab er færdigt har vi lovet at sende det til DBS så de kan beregne ud fra det hvad vi kan få i fremtiden.
Det er noget af det som vi gerne vil kunne informerer vores medlemmer om til vores landsmøde.

Hvordan skal vi reagerer på rygter?
Vi skal afmystificerer emnet. F.eks. kan nogen fra HB fortælle det til generalforsamlingerne. Der sidder masser af repræsentanter. Nadia giver ligeledes Ditte en orientering efter dette møde om vores fremtidsplaner.

Region Øst:

De har lige fået deres regnskab og de har brugt alle pengene. Det er et rimeligt godt budget.
Mikael er ikke på valg. Susanne vil gerne fortsætte men resten af holdet stopper.
Der kan heller ikke blive så mange arrangementer hvis Mikael og Christina fortsætter fordi de bor i Ålborg.
Hvis det er de 3 der skal køre arrangementet.
Der har været 15 tilmeldinger til lalandia arrangementet. Anja var med og siger at det var en fantastisk tur.
Hjælperne som var med kunne også rigtig godt lide at være med og meldte sig straks til at være hjælpere ved generalforsamlingen.
Region øst har tænkt på at lave paintball efter generalforsamlingen i stedet for bowling for at prøve noget nyt. Hvis der er for få tilmeldte kan det laves som et senere arrangement.

Nadia spørger Mikael om han har fået styr på stemmematerialet. Mikael vil finde noget overskydende stemmemateriale og ellers kontakter Nadia DBS og bestille nyt stemmemateriale, på mandag.
For Birgitte er taget på ferie. Hun kan ikke udleverer stemmemateriale.

Der er folk som har fået deres transport dækket fra region vest. Og vi spørger hvordan det kan være?
Arrangørerne siger at i forhold til afmeldingsreglerne for lalandia ville det have været meget dyrere at afmelde end at dække region vest menneskers transport. De 400 kr. som blev brugt i den sammenhæng bliver trukket fra den næste bestyrelse.

der skal være mellem 1 og 3 bestyrelsesmedlemmer en formand og en kasserer.
Vi venter på generalforsamlingens resultat i spænding.
Vi tænker at det er bedre med en lille bestyrelse med ressourcer frem for en stor bestyrelse uden ressourcer.

6. Markedsføring/Pr.
A. Hjemmeside
Vi er desværre klar over at produktionen af hjemmesiden går meget langsomt. Vi diskuterer hvad årsagerne kan være og drøfter hvad vi kan gøre fremadrettet. Lene tager kontakt til Complex Productions og vender tilbage til HB med mere information.

Børnebladet
Intet at bemærke. Vi vil gerne høre om Radio Glads pakker. Om samarbejdet er gået i gang.

C. Ungdomsbladet
Vi drøfter Marcs ansættelse, da der har været meget kritik fra medlemmerne omkring produktionerne.

D. Facebook
Intet at bemærke

E. Nyhedsmail

Vi er meget tilfredse med vores debut på nyhedsmailen.
deadline er 15. marts. Mads og Søren går sammen om at lave nyhedsmailen.

F. Kommunikations udvalget

De skal til et K-netværk om rekruttering til arrangementer d. 3. marts

7. Samarbejdspartner
A. SUMH:

De var ude for at lave en rundspørge om hvordan vi syntes samarbejdet med dem var og om vi følte at vi fik noget ud af deres forening. Vi valgte at melde rent ud om vores fremtidsplaner. De sagde at vi måske kunne benytte os af deres konsulenttjeneste i forhold til når de nye bestyrelser skal sættes i søen. Og især i forhold til den nye ungdomskreds. Vi fik den ide at få dem til at hjælpe os med at lave et tillidsmandskursus for os, så vi får rystet posen. Det er vi rigtig glade for at de vil hjælpe os med. Derudover kan vi sige at de heldigvis har rykket deres repræsentantskabsmøde så det ikke ligger samtidig med vores landsmøde. Det er så weekenden efter.

B. Forældreforeningen

intet at bemærke

C. SUN
Tine og Mie har kontaktet dem der har rykket for udviklingen i SUN men har desværre ikke fået svar.
Vi rykker dem igen.

8. Diverse råd og udvalg
A. Bestyrelsen på IBOS
Der er bestyrelsesmøde for dette råd på tirsdag. FU har møde med ham mandag.
Nadia har forsøgt at ringe til ham for at høre hvad det er han gerne vil debatterer.

B. BrugerrådetI rådgivningen på IBOS

her er man i gang med at finde datoer, og regner med et møde i marts måned.

C. Det synsfaglige råd på synscenter Refsnæs

Der var møde i november. Lige efter efter vores udvidede HB møde.
Der er en masse besparelser.
Kursusafdelingen kører men der er bygninger som er nedlagt. Alt der er skoledel forventes at blive nedlagt.
De trækker på deres efterskole.

D. ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri)

Intet at bemærke

E. Syn Danmark
Søren fortæller at der sker ekstreme strukturændringer. Nye afdelinger starter i kommunerne. Der er mange nye medarbejdere. I trekantsområdet især.
Det er et presset område, fordi der er så få ansatte. Der sker store omstruktureringer.
nedlæggelser, lukninger og sammenlægninger. Borgerne oplever ringere sagsbehandling.
Det er vigtigt at vi får et bedre samarbejde med dem i forhold til kommende eventuelle politiske arrangementer. Og hvordan skaber vi den kontakt. Alle børn og unge konsulenter er samlet på et møde en fast dato. Dér må KU dukke op. Vi skal have en opdateret liste over mailadresser til synskonsulenterne og så spamer vi dem.

Vi vil gerne have en repræsentant fra Syn Danmark med til vores landsmøde. Gerne så han spiser frokost med os. Han ville få mulighed for at møde de unge mennesker i DBSU og vide hvad han skulle være bannerfører for i fremtiden. Vi vil i sidste ende gerne have dem som samarbejdspartnere. Vi vil både mødes med dem, tillidsfolk imellem men også få dem til at lave oplæg på landsmødet. I omvendt rækkefølge.

F. Fælles udvalget
Lene fortæller at de har holdt møde med Karen Tina og Osman fra interessegruppen. Det kører med ret og pligt arrangementet der er mange tilmeldte.
Der er stor opbakning fra begge foreninger og det er dejligt i forhold til hvordan samarbejdet hidtil har været.
De er ikke så interesserede i at lave studerendes konference, men de er meget interesserede i det tilskud vi kunne give dem. Vi kommer dog i papirerne til at stå som medarrangører.

G. Integrationsudvalget
Det er Anja som er repræsentant for integrationsudvalget.
Anja skal få fat i Claus og Karen. Alle er indstillet på at det skal op at køre, men det står bare stille lige nu.
Søren er medrepræsentant.

9. Afholdte Arrangementer:
a. HB/vest Jule weekend
Vi debatterer en henvendelse vi har fået omkring en hjælper ved denne juleweekend i region vest. . Vi ender med at skrive en note i hjælperkartoteket.

10. Kommende arrangementer
A. Generalforsamling Vest
Der er styr på det.
Stemmemateriale også her.

B. Sociale rettigheder
Der er også styr på det.

C. Landsmøde
Der skal afholdes et møde snart.

D. Laugelejr
De havde møde i denne uge. De er begyndt at finde ud af at kontakte andre instanser der har med handicappede at gøre. SUMH vil også hjælpe med at formidle kontakten så vi udvider vores målgruppe.
Pædagogerne må ikke hjælpe dem.

E. Andre lands arrangementer

Nogle af alle de arrangementer vi besluttede skulle afholdes har vi ikke hørt så meget fra. Stine skulle afholde faldskærmsarrangement til foråret og Gustav skulle have rykket sit selvforsvarsarrangement til efteråret.
Esben tager fat i Stine Gustav kan vi nå at tage på næste møde.

11. Region Øst
Intet at bemærke

12. Årsberetning
Der skal være én der samler alle kommentarer til årsberetningen.
Vi diskuterer hvordan vi skal håndterer rettelsen af årsberetningen og hvor vidt det er Birgitte der skal gøre det. Om det ikke bør være dem der har skrevet indslag der bør rette det selv.
Nu skriver vi i den samme mailtråd, dér hvoor Birgitte har vedhæftet årsberetningen.
Vi skal have den færdig d. 27. hvor Birgitte kommer tilbage fra ferie.
Birgitte skal kun rette layout.

13. Evt.

Næste møde er d. 27 – 28. marts
Birgitte kan ikke være dér.
Det er vi lidt triste over, fordi det er dejligt i forhold til revisorkommentarer.
så længe vi ved det, kan vi bede hende forberede noget tekst til det.

Vi starter ved aftensmad d. 27.

Færdigheder

Indsendt den

18. januar 2015