Vælg en side

Referat af HB den 11. – 12. April 2014

Tilstedeværende:
Gunhild Sørensen (Formand) FU
Anders Fransson (Kasserer) FU
Andreas Christensen (Bestyrelsesmedlem) FU
Kristian Kristensen (Bestyrelsesmedlem)
Nadia Pedersen (Bestyrelsesmedlem)
Kristina Mahler (Repræsentant fra region Vest)
Susanne Pedersen (Repræsentant fra region Øst)
Ditte Aagaard Hansen (Kontordame)


Fraværende:

Mie Henriksen (Sekretær)
Stine Morsing (Bestyrelsesmedlem)
Anne Fasmer (Suppleant)
Stine Banner (Suppleant)
Nicolai Svendsen (Suppleant)

1. Velkomst
Gunhild byder velkommen og orientere mødedeltagerne om, hvem der er fraværende og at hun skal hilse fra et par stykker af dem og ønske os et godt møde.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Pkt. 8, gennemgang og drøftelse af debatoplæg, blev flyttet op under punkt 7.

3. Valg af ordstyrer, referent, todo-liste og nyt til bladene
Gunhild blev valgt som ordstyrer.
Susanne blev valgt som referent.
Nadia blev valgt til at lave en todo-liste.
Da der er meget kort tid til landsmødet, blev det besluttet ikke at vælge en person til at lave nyt til bladene.

4. Kontoret
Ditte orienterede om kontoret. Der er travlhed i øjeblikket, men marts har været en lidt mere stille måned. Der er blevet iværksat flytning af telefonselskab, så DBSU fra maj måned vil have abonnement hos Maxtel og ikke længere hos TDC.
FU har givet Ditte lov til at afholde påskeferie og sommerferie i uge 28, 29 og 30, så det er vigtigt at der bliver indtalt en besked på telefonsvareren om, at alt vedr. Laugelejren henvises direkte til arrangørerne i den periode.
Gunhild har på dette møde afleveret den bærbare computer til Ditte som Birgitte brugte, da hun var barselsvikar for hende og Gunhild har aftalt med Ditte at hun hurtigst muligt skal få ryddet op i den og slette de mails og dokumenter som Birgitte har liggende på den. Desuden skal Ditte også få slettet Birgitte som bruger hos DBS.

5. Hjælpere

Det er nu muligt at sende hjælperkartoteket ud til arrangører uden bemærkninger. Disse bemærkninger kan så rekvireres, hvis det ønskes. Der vil for fremtiden stå bemærkning i kartoteket, så folk kan se, om der er nogle bemærkninger, uden at se dem konkret.
Vi mangler stadig børneattester på nogle af vores hjælpere så Ditte vil igen rykke de pågældende for det.
Gunhild gør opmærksom på, at det er vigtigt, at både bestyrelser og diverse arrangørgrupper er gode til at orientere nye hjælpere om, hvordan de bedst muligt hjælper synshandicappede, fx i forhold til at ledsage, servere mad, mv., da der er flere nye hjælpere i kartoteket som aldrig har haft stiftede bekendtskab med synshandicappet før men gerne vil give en hjælpende hånd fordi de har læst et opslag hvor vi søger hjælpere. Når Ditte modtager en henvendelse fra en person som gerne vil være hjælper sender hun et dokument ud til dem som beskriver hvordan de kan hjælpe os bedst muligt.
.
I forbindelse med et arrangement har der været problemer med, at en hjælper ikke har overholdt foreningens alkoholpolitik samt røget hash og derfor har HB besluttet at meddele den pågældende person at DBSU ikke længere ønsker, at bruge vedkommende som hjælper.

6. Euforiserende stoffer

a. Afgørelse om hash til landsjulefrokosten

Da et par medlemmer medbragte og røg hash til landsjulefrokosten, har HB besluttet at give dem karantæne i 2014. De har haft mulighed for, at kunne indsende en klage til landsmødet over afgørelsen men de har ikke gjort det.

b. Drøftelse af fremtidige retningslinjer

Det blev besluttet, at retningslinjerne fremover skal være følgende:
– Arrangørerne har ansvar for at få overblik over situationen og handle derefter.
– Arrangørerne har beføjelse til at bortvise personer eller tilkalde politiet, om nødvendigt.
– Arrangørerne kan bruge hjælpere til at få overblik
– Arrangørerne har pligt til at orientere hovedbestyrelsen om overtrædelser af reglerne.

c. Tekst til håndbogen

Der blev udarbejdet følgende tekst til håndbogen:
Konsekvenser af overtrædelser af foreningens regler og/eller dansk lovgivning i øvrigt.
Overtrædelse af foreningens regler og/eller dansk lovgivning i øvrigt kan medføre følgende sanktioner:
– Bortvisning fra det pågældende arrangement, hvor overtrædelsen finder sted.
– Karantæne fra at, deltage i foreningens aktiviteter i op til et år.
– Personer der overtræder dansk lovgivning i DBSU regi, kan blive politianmeldt.
– Ved bortvisning fra et arrangement bortfalder retten til refusion af transportudgifter til det pågældende arrangement.

Der skal orienteres om dette på landsmødet og Andreas skriver teksten ind i håndbogen.

7. Gennemgang og drøftelse af vedtægtsændringsforslag og debatoplæg til landsmødet
Andreas havde til mødet udarbejdet et vedtægtsændringsforslag om eksklusion som blev drøftet og godkendt af HB dog med en enkelt tilføjelse. Det debatoplæg om aldersgrænsen som HB vil fremsætte på landsmødet blev ligeledes drøftet og godkendt af bestyrelsen dog også med et par tilføjelser.

8. Økonomi

a. Budgetforbrug
Budgetforbruget blev gennemgået. Der er et lille underskud i øjeblikket, men det bliver sandsynligvis rettet op, når foreningen modtager nogle flere midler senere på året.

b. Gennemgang af årsregnskabet 2013

Årsregnskabet, herunder den folkevalgte revisors bemærkninger til dette, blev gennemgået. Der blev fundet svar på revisorens bemærkninger. Der er et overskud på ca. 70.000 kr.

c. Andet

Gunhild orienterede om, at DBSU har fået tilsagn fra DBS om, at de gerne vil bevilge 50.000 kr. til Laugelejren i år men pengene er øremærket til hjælpere.

Anders skal huske at bede DBS og vores 2. rate i juni måned.

9. Markedsføring og PR

a. Ungdomsbladet

Det blev drøftet, at der på den nye redaktørens første blad blev spillet meget musik, og hvis det fortsætter skal den kommende HB nok være opmærksom på, at der er nødvendig at afsætte flere penge til betaling af NCB og Koda-afgifter i fremtiden.
Det blev nævnt, at flere medlemmer har ytret, at de meget gerne vil have inddelt bladet op i punkter, så der er en indholdsfortegnelse og filer til hvert enkelt punkt. Bladet og dets nye redaktør er i øvrigt blevet modtaget meget positivt.

b. Børnebladet

Stine har sendt en skriftlig orientering, som blev gennemgået. Hun vil gerne opfordre Region Øst til at lave nogle flere indslag til bladet. Hun synes ellers, det fungerer fint, selv om redigeringsprocessen godt kan drille lidt engang imellem.

c. Nyhedsbrevet forår og sommer 2014

Det blev besluttet, at den kommende HB efter landsmødet skal finde en person som skal skrive et indlæg om nyt fra HB til nyhedsbrevet. Deadline for indsendelse af indlæg til nyhedsbrevet er torsdag den 15. maj og det skal sendes til mailadressen: nyhedsbrev@dbsu.dk. Ditte vil stå for at sammensætte og udsende nyhedsbrevet og det skal udkomme omkring den 1. juni.

d. Sociale medier

Facebook-gruppen går godt. Ditte har lukket gruppen, så kun medlemmer af gruppen kan læse opslag. Dette blev diskuteret om gruppen skal være åben eller lukket men det blev besluttet, at gruppen skal forblive lukket.

e. Hjemmesiden

Hjemmesiden blev drøftet. Der skal arbejdes videre med det udkast, der er lavet. På landsmødet skal der findes en række personer, som vil teste siden og komme med forslag til ændringer og/eller forbedringer.

f. Kommunikations- og markedsføringsudvalget

Der er ikke sket så meget i den senere tid. Andreas har afleveret Region Østs banner til kontoret, da det er gået i stykker og de har i stedet for fået tildelt hovedbestyrelsens banner. Ditte har noteret at det er repræsentanten fra region Øst som har fået det udleveret, så hun kan holde styr på hvor og hvem der har DBSU´s forskellige ejendele.

10. Regionerne rundt

a. Region Vest
Kristina orienterer om, at der allerede efter generalforsamlingen har været afholdt to arrangementer både en spilleaften og en madklubsaften i Aarhus, og de har flere arrangementer i støbeskeen bl.a. et ride arrangement og en tur til AQUA og til Søhøjlandet i Silkeborg og i slutningen af året vil de afholde et jule-hygge arrangement. Kommunikationen og samarbejdet i bestyrelsen går godt.

b. Region Øst
Susanne orienterede om Region Øst. Der har været afholdt et arrangement, og der er flere arrangementer under planlægning. Samarbejdet i bestyrelsen fungerer nogenlunde. Der er et par stykker, der ikke altid får svaret på mails.

11. Afholdte arrangementer

a. Selvforsvarsweekend
Selvforsvarsweekenden gik godt, og fik positiv feedback både fra arrangøren og deltagerne.

b. Kursus i kommunikation og gennemslagskraft

Arrangementet blev afholdt i sidste weekend i en spejderhytte i Hovedgård og der deltog 9 medlemmer, 1 arrangør og 4 hjælpere. De 2 af hjælperne stod primært for forplejningen i løbet af hele weekenden. Under evalueringen gav deltagerne udtryk for de synes det har været et godt og vellykket arrangement både i forhold til ophold og forplejningen men også til indholdet i undervisningen.

12. Kommende arrangementer
a. Landsmødet

Der er stort set styr på landsmødet. Der mangler dog stadig at der bliver fundet et par hjælpere mere men det bliver arbejdet på sagen. Det er i år lykkes at finde et dirigentpar fra DSU, Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Alt materialet til landsmødet vil blive sendt ud til deltagerne i starten af næste uge, så vi overholder foreningens vedtægter og folk har tid til at læse det igennem.

b. Laugelejren

Laugelejren er under planlægning. Hovedbestyrelsen synes, det er en god ide, at der som tidligere år kommer 5 pædagoger med i stedet for 4, da DBSU vil modtage penge fra DBS til lejren. Da begge de to arrangører fra DBSU er nye og selv ser dårligt, vil de også have brug for hjælp engang imellem og det er ikke rimligt, at de skal trække på pædagogerne, da de har nok at se til med at hjælpe deltagerne, derfor synes HB det vil være en god idé, hvis arrangørerne kan finde en hjælper som kan deltage på lejren og vil stå til rådighed for, at kan hjælpe dem, når de har brug for det.

c. Tur til Prag

Der er rigtig stor tilslutning til dette arrangement, derfor har arrangørerne søgt om en buffer på max 10.000 kr. og det har vi besluttet at de godt må få bevilget.
Der var lidt debat omkring arrangementet, da arrangørerne på egen hånd har givet en deltager lov til at tage en personlig hjælper med, det er ifølge foreningens håndbog en beslutning som FU skal tage og ikke arrangørgruppen.
Gunhild påtager sig opgaven med at tage en snak med arrangørerne om det, da de skal være opmærksomme på det til en anden gang.

13. Samarbejdspartnere
a. DBS
DBS deltager muligvis ikke i vores landsmøde i år. Der kan godt savnes noget kommunikation ind imellem fra deres side.
b. SUN

HB beslutter at DBSU ikke skal betale kontingent til SUN, fordi der ikke har været afholdt nogen generalforsamling eller andre aktiviteter i øvrigt.

c. SUMH

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i SUMH. Anders er blevet valgt til bestyrelsen for et år. På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at kontingentet skal hæves med 100 kr. fra næste år.

d. DUF

Der skal udarbejdes en ansøgning om økonomisk støtte og den opgave har Anders og Ditte påtaget sig. Gunhild gør opmærksom på, at ansøgningsfristen plejer at være den 1. juni men hun synes de skal gå ind på DUF´s hjemmeside og tjekke op på, om det er den samme deadline dato som det plejer at være eller om den er blevet flyttet.

e. Forældreforeningen

Forældreforeningen holder forårskonference den 2.-4. maj. Den kommende hovedbestyrelse skal finde en ny repræsentant fra DBSU.

f. Lions og Leo

Lions er ved at undersøge, om vi kan komme med “bag kulissen” til Danish Airshow. Andreas kender en person indenfor forsvaret, så måske kunne DBSU lave et arrangement med Lions om dette. Nadia oplyser at der ikke er noget nyt i sagen om Dinner in the Dark på Aarhus kræmmermarked, så vi tvivler desværre på, at det bliver til noget i år, da arrangementet løber af stablen fra den 29. maj til den 1. juni.

g. Metodistkirkens Spejdere og Lersøparkspejderne

Der har ikke været den store kontakt mellem DBSU og de to spejder foreninger. Andreas overvejer om han vil fortsætte med at forsøge at etablere kontakt.

14. Syn Danmark

Andreas har snakket med IBOS om at lave et arrangement, hvor DBSU-medlemmer kan deltage gratis. Det ligger stille i øjeblikket, da kontaktpersonen på IBOS er sygemeldt. Andreas undersøger, om der er en anden person på IBOS, der kan overtage styringen af arrangementet og giver den kommende HB besked om det.

15. Diverse råd og bestyrelser
a. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Anders regner med at deltage i deres næste møde.
b. Bestyrelsen på Blindeinstituttet
Andreas vil gerne blive sidde i bestyrelsen som repræsentant fra DBSU, hvis den kommende HB ønsker det.
c. Videnscenter for handicap og socialpsykiatri
Intet at bemærke.
d. Brugerrådet ved Rådgivningen på Institut for Blinde Og Svagsynede
Der har ikke været afholdt nogen møder siden sidste HB møde.
e. Integrationsudvalget
Der er ikke noget nyt at berette.

f. Fællesudvalget

Intet at bemærke, da der ikke har været afholdt nogen møder. Gunhild ønsker ikke længere at deltage som DBSU’s repræsentant, så den kommende hovedbestyrelse skal finde en ny. Et arrangement om sociale rettigheder tages op på landsmødet, da Nadia gerne vil have en medarrangør fra DBSU.

g. Børneudvalget

Stine Morsing ønsker ikke længere at være med i udvalget. Der skal findes nye repræsentanter. Et planlagt børnearrangement i juni måned bliver aflyst, hvis der ikke kan findes en ny person på landsmødet, som vil sidde i udvalget.

16. Eventuelt

Der var en debat om, hvad foreningen skal gøre i forhold til internationale arrangementer. Konklusionen blev, at foreningen ikke vil støtte deltagelse økonomisk, men vi vil gerne være formidler til medlemmerne, når der sker noget.
Vi har modtaget en invitation til et dialogmøde om samlingen af specialrådgivning i socialstyrelsen, dette møde vil finde sted i København den 2. maj og Anders og Kristian har meldt sig til at vil deltage som repræsentanter fra DBSU.
Gunhild og Andreas ønsker ikke at genopstille til en ny periode i HB, derfor slutter de mødet af med, at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

Færdigheder

Indsendt den

11. april 2014