Vælg en side

Referat af GF den 2. Februar 2019

Formanden (Cathrine Honore) bød velkommen. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde. Der var 15 stemmeberettigede til stede.

0) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere:
Ulrik Dahl Madsen blev valgt som dirigent. Sofie Monggaard Christensen og Danni Lundgren blev valgt som stemmetællere. Nina Sophia Bargum blev valgt som referent.
Mødet var ikke lovligt indkaldt, idet indkaldelsen ikke var sendt til Dansk Blindesamfunds Medlemsblad, men man valgte alligevel at fortsætte mødet. Vigtigheden af for fremtiden at overholde reglerne for lovlig indkaldelse blev fremhævet.

1) Godkendelse af dagsordenen:
Punktet “godkendelse af dagsordenen” var ikke nævnt i den dagsorden, der var fremsendt, men blev taget med, idet der var kommentarer hertil: Der blev stillet forslag om, at det for fremtiden noteres, hvem der er med i bestyrelsen (og hvem der er på valg), samt hvem der er foreslået som dirigent. Herudover blev det påpeget, at punktet “godkendelse af dagsordenen” manglede. Det blev også foreslået, at punkterne i dagsordenen for fremtiden bliver nummererede. Herefter blev dagsordenen godkendt.

2) Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse:
Årsberetningen, herunder de enkelte arrangementer, blev kort gennemgået. Det blev fremhævet, at der både havde været fokus på det kulturelle, politiske, faglige og sociale i valget af arrangementer. Desværre blev et af arrangementerne aflyst, idet der ikke var nok tilmeldte, hvorfor man ikke nåede op på de ønskede ti afholdte arrangementer. Herudover blev det bl.a. fremhævet, at der i løbet af året havde været mulighed for, at nye medlemmer i DBSU kunne deltage i et af bestyrelsesmøderne for at se, hvad det vil sige at deltage i bestyrelsesarbejde. Der blev stillet spørgsmålstegn ved fagligheden af de forskellige arrangementer, og Cathrine Honore uddybede dette. Der var ingen yderligere indvendinger, og årsberetningen blev godkendt.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Regnskabet for 2018 blev kort gennemgået. Der var i 2018 bevilliget 48.100 kr., og af dette beløb blev der kun brugt ca. 28.803 kr., hvilket gav et overskud på ca. 19.296 kr. Der er for 2019 bevilliget 45.400 kr., hvilket giver et samlet budget for 2019 på ca. 64.696 kr. Det blev foreslået, at det for fremtiden noteres, hvor mange der deltager på hvert arrangement, således at det bliver mere overskueligt at se, hvor meget de forskellige arrangementer har kostet pr. deltager. Der blev spurgt ind til, om ikke overskuddet fra 2018 skulle tilbagesendes til Hovedbestyrelsen. Lasse Larsson forklarede, at der i 2018 skete en omstrukturering således, at regionerne nu har deres egne konti, og at der årligt bliver bevilliget et grundbeløb + et yderligere tillægsbeløb pr. regionsmedlem. Sammenlagt med bevillingen kan der maksimalt stå et beløb på 75.000 kr. på regionens konto. Overstiger bevillingen + et evt. overskud fra tidligere år samlet set 75.000 kr., vil der blive bevilliget et lavere beløb således, at regionens budget kun udgør 75.000 kr. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, at den efterfølgende middag og fest på generalforsamlingen kostede 100 kr. pr. deltager, selv om der var så stort overskud fra 2018, da prisen ville kunne afskrække (eventuelt nye) DBSU’er fra at deltage. Cathrine Honore bemærkede, at det ved tidligere generalforsamlinger havde kostet et beløb at tage med ud at spise el.lign. efterfølgende. Da der var tale om en udvidet julefrokost, som ville koste en del, gav det mening, at hver deltager skulle betale 100 kr., og man var ikke på det tidspunkt klar over, at der ville være så stort et overskud. Herudover påpegede Lasse Larsson, at der tidligere var afholdt flere gratis arrangementer, og det viste sig på baggrund heraf, at de gratis arrangementer ikke fik flere nye til at deltage. Da det hovedsageligt var de samme, der deltog på arrangementerne, havde de gratis arrangementer ingen effekt, og man vurderede derfor, at det ikke ville gøre nogen forskel hvad angik deltagerantal, om arrangementet var gratis eller ej. Der blev dog stillet spørgsmålstegn ved, om det på baggrund af de afholdte arrangementer kunne konkluderes, at gratis arrangementer ikke ville have nogen effekt. Hertil blev det påpeget, at generalforsamlingen jo i sig selv var gratis, og at det kun var den efterfølgende fest, der kostede penge. Det påpegedes, at overskuddet fra 2018 ikke stemte overens med årsberetningen. Herefter blev årsregnskabet godkendt. Der blev fremsat ønske om, at revisorens bemærkninger til regnskabet skriftligt sendes ud før generalforsamlingen.

4) Fremlæggelse af budget for 2019:
Kim Enevold Sørensen (formand for Hovedbestyrelsen) spurgte ind til, hvad budgettet skulle bruges til, og om overskuddet skulle anvendes i år. Der var endnu ikke fastsat budget for 2019, men det er bestyrelsens forsæt, at der skal afholdes mindst 10 arrangementer i løbet af 2019, og at overskuddet skal indgå i budgettet for disse.

5) Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

6) Fremtidigt arbejde:
Der blev stillet følgende forslag (stemmeantal er sat i parentes, og eventuelle arrangører er nævnt efter hvert forslag):
– Skøjtearrangement med efterfølgende spisning (10 stemmer): Sofie Monggaard Christensen, Andreas Juel Jensen, Lasse Larsson
– Tur til Kragerup Gods (klatring og mad) (10 stemmer): Morten Reimer Sørensen, Andreas Juel Jensen, Nicklas Panton
– Konflikthåndteringsarrangement (weekenddagsarrangement) (8 stemmer): Cathrine Honore, Nina Sophia Bargum
– Ridearrangement med efterfølgende spisning (7 stemmer): Nicklas Panton, Andreas Juel Jensen
– Arrangement om gennemgang af fly og sikkerhedsudstyr (10 stemmer): Christoffer Pagaard, Lasse Larsson
– Kajakarrangement med spisning (6 stemmer): Jens Christian Sørensen, Sofie Monggaard Christensen
– Flirte-/scorekursus (med fokus på sociale kompetencer) (1 stemme): IBOS vil evt. arrangere
– Internationalt samarbejde med DBS (5 stemmer): Lasse Larsson, Sofie Monggaard Christensen, Nina Sophia Bargum, Andreas Juel Jensen
– Foredrag eller andet fagligt oplæg (ikke nødvendigvis handicaprelateret) (11 stemmer): Beritan Fener, Cathrine Honore, Nina Sophia Bargum
– Netværksmøde, f.eks. om udveksling/studier/ophold i udlandet (6-7 stemmer): Cathrine Honore, Nina Sophia Bargum
– Netværksarrangement ang. information om uddannelse/job (13 stemmer): Christoffer Pagaard, Jens Christian Sørensen, Danni Lundgren
NB: Nætværksarrangementer kunne f.eks. afholdes med Forældreforeningen, Interessegruppen, IBOS og/eller som fællesspisning.
– Samtalearrangement – udfordringer ved skole/uddannelse, evt. med fællesspisning (6 stemmer): Andreas Juel Jensen – kan evt. slås sammen med netværksarrangement vedr. studie/job
– Arrangement vedr. information om frivilligt arbejde (9 stemmer): Cathrine Honore, Sofie Monggaard Christensen
– Go-cartarrangement – problem: kun én dobbeltgo-cart, hvilket vil gøre det svært at afholde med for mange deltagere, så man kunne evt. holde et arrangement, hvor man prøver at køre bil eller andet i stedet (7 stemmer): Ingen arrangører valgt
– Dansearrangement (5 stemmer): Sofie Monggaard Christensen, Nina Sophia Bargum
– Deltagelse på Ungdomsfolkemøde, evt. i samarbejde med SUMH (politisk fokus med workshops, evt. med inddragelse af tilgængelighedscheck – afholdes sandsynligvis også i Hovedbestyrelsen) (10 stemmer): Cathrine Honore, Sofie Monggaard Christensen, Danni Lundgren
– Fagligt/politisk teaterstykke (4 stemmer): Ingen arrangører valgt
7) Valg af regionsbestyrelse:
– Kasserer (for 2 år): Lasse Larsson genopstillede som kasserer og blev valgt uden afstemning.
– Bestyrelsesmedlemmer: Jens Christian Sørensen genopstillede. Andreas Juel Jensen og Nina Sophia Bargum stillede op. Jens Christian Sørensen blev valgt for 2 år, mens Nina Sophia Bargum og Andreas Juel Jensen blev valgt for 1 år uden afstemning.
– Op til 2 suppleanter (for 1 år): Nicklas Panton og Morten Reimer Sørensen genopstillede og blev begge valgt uden afstemning.
– Valg af revisor og revisorsuppleant: Christoffer Pagaard stillede op som revisor og blev valgt, Beritan Fener stillede op som revisorsuppleant og blev valgt.
8) Nyt fra Hovedbestyrelsen:
Kim Enevold Sørensen afholdt som repræsentant for Hovedbestyrelsen en workshop, hvis hovedformål var at afklare folks forhold til DBSU, hvorfor folk ikke deltager (mere) i DBSU’s bestyrelsesarbejde, samt hvilke typer af arrangementer folk kunne være interesserede i. Herefter gennemgik Kim Enevold Sørensen kort de vigtigste nyheder i DBSU. DBSU’s aktivitet på de sociale medier blev bl.a. fremhævet. Der er som efterfølgere for Stine Schack Banner valgt to yderligere redaktører på PR-området: Mikkel Broe Enok Pedersen og Louise Wille. Herudover introduceredes Hovedbestyrelsens nye målsætning: “skab dit eget liv”. I forbindelse hermed er en ny hjemmeside ved at blive produceret af nogle af DBSU’s medlemmer. Ydermere vil DBSU i samarbejde med DBS afholde to weekendarrangementer om hjælp til selvhjælp med fokus på praktiske færdigheder ifm. at flytte hjemmefra, sociale kompetencer ifm. studiestart o.lign. samt motion og bevægelse. Der blev yderligere lagt vægt på DBSU’s arbejde med tilgængelighed, hvor den nye hjemmeside også blev fremhævet. Der blev spurgt ind til konkrete/visionære mål/arrangementer ifm. at få folk til at udvikle sig og blive herre over deres eget liv. Som svar på spørgsmålet fremhævede Kim Enevold Sørensen bl.a. samarbejdet med regionerne om tilgængelighed mv. samt vurderingen af, hvilket formål det enkelte arrangement har, og hvad man ønsker at opnå med det, således at målet “skab dit eget liv” er i centrum.
9) Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:
Næste års generalforsamling i region Øst bliver afholdt lørdag d. 1. februar, 2020.
10) Eventuelt:
Der blev opfordret til mindre snak, når andre har ordet. Der blev foreslået en mulighed for at modtage girokort digitalt. Det blev foreslået, at der under de fremtidige generalforsamlinger vil være frokost/frugt undervejs/før generalforsamlingen, og at der holdes flere (kortere) pauser. Da der har været problemer med lav deltagelse på arrangementer, blev der opfordret til mere deltagelse i fremtiden, så arrangementerne kan afholdes. Der blev også opfordret til, at man giver feedback på arrangementerne, således at arrangementerne kan skræddersys ift., hvad folk gerne vil. Det diskuteredes, hvad der skal til, før flere nye kommer med, f.eks. ved at udsende arrangementerne på facebook og spørge til, hvad man ellers kunne være interesseret i.
Mødet blev herefter hævet.

Færdigheder

Indsendt den

2. februar 2019