Vælg en side

Referat af GF den 1. Februar 2014

1 Godkendelse af dagsorden:
Kommentarer til dagsordnen. Den ser som sådan ok ud men Esben Sørensen havde et ønske om, at man skal specificere hvilke poster der er valg til og hvor lang tid man skal sidde på posten, så man ved hvad man går ind til, hvis man ønsker at stille op til en plads i bestyrelsen.
Herefter blev dagsordnen er godkendt.

Herefter var der en præsentationsrunde af alle tilstedeværende.. Der var fremmødt 18 stemmeberettigede til generalforsamlingen, (to deltagere kom senere) så fra start var der 16 stemmeberettigede.

2 Valg af dirigent, referent og to stemmetællere:
Michael Rasmussen blev valgt til dirigent, Ellen Reeckmann blev valgt til referent.
Der blev valgt tre stemmetællere Angelika (hjælper), Søren Lind og Anders Struck.

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning 2013:
Stine Morsing fremlagde årsberetningen. Hun gjorde rede for årets arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen er godt tilfreds med deres arbejde, men de kunne godt tænke sig at der var flere tilmeldte til arrangementerne. De har forsøgt at lægge arrangementerne forskellige steder i regionen, sådan at det ikke er de samme der skal rejse langt
Årsberetningen kan rekvireres ved at henvende sig til region vest på deres mail vest@dbsu.dk
Årsberetningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

4 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Søren Jensen, regionens revisor, synes det er et overskueligt regnskab.
Søren har været i tvivl om Madklub-arrangementet i Århus fra i år er med i regnskabet.
Derudover havde han et spørgsmål til badelandsarrangementet, der var en postering på 0,63 øre. Vanessa Cipullo fortalte at det skyldes at hun fik overført nogle penge til hendes konto sådan at hun kunne betale for arrangementet, og det er så de penge der er gået tilbage. Så derfor er der en diverse post på 63 øre på dette arrangement.

Esben Sørensen synes at økonomien i region vest er rigtig god, der var en del penge der ikke var brugt da året var gået. Derfor synes han at nogen af disse skulle være brugt til at honorere hjælperne som er blevet brugt på de forskellige arrangementer. Han synes det er pinligt at hjælperne ikke får honorar, når bundlinjen ser sådan ud. Desuden synes han det ser helt forkert ud at bestyrelsen selv går ud og spiser.
Gunhild Sørensen synes også at man skal belønne hjælperne, vi må godt værdsætte hjælpernes indsats, men både hun og Esben Sørensen er glade for at se at der så er blevet givet nogle julegaver til dem.
Vanessa Cipullo forklarede at da bestyrelsen ikke kunne blive enige så ville de se hvad der ville ske hvis hjælperne ikke fik noget for at hjælpe. De fik ikke negativ respons og har endda fået flere hjælpere i løbet af det forgangne år.

Søren Jensen synes det er vigtigst at bruge pengene på sociale arrangementer.
Christian Kreiberg mente der er lavet nogle vedtægter om hjælperhonorar, dette er dog ikke tilfældet, men det er nu et regulativ som sidder i bestyrelsesmappen hvor der er lavet retningslinjer på landsplan.

Vanessa Cipullo vil godt slå en streg under at det er det eneste sociale der er lavet for bestyrelsen.
Esben Sørensen vil gerne forbeholde sig retten til at foreslå at han synes at hvis man skal noget socialt for bestyrelsen er det en god ide at gøre det i starten af et bestyrelsesår så man har en mulighed for at lære hinanden at kende.
Thomas Dalgaard spurgte om overskydende penge går tilbage til hovedforeningen eller om man kan overfører til det næstkommende år.
Gunhild Sørensen fortalte at det kunne man før, men på det udvidede hovedbestyrelsesmøde besluttede man at regionerne ikke længere kan overfører restmidler til året efter. Grunden hertil er at det er lidt vanskeligt at overfører til året efter i forbindelse med regnskaberne.

Regnskabet blev godkendt med 14 stemmer og 1 stemte hverken for eller i mod og 1 blank stemme.

5 Budget 2014:
Der blev lige kort fortalt at der er 56.000 kr.
En krølle til budgettet er at man ikke behøver at spare hvis man står i oktober og mangler penge til et fint arrangement, så kan man sende en ansøgning til Hovedbestyrelsen om en ekstra bevilling og hvis det går til et godt formål så bliver det som regel bevilget.

6 Fremtidigt arbejde /indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Der fremkom en del forslag til det kommende år er som følger:
Madklubben fortsætter. Esben Sørensen fortalte at der er blevet snakket om at det evt. kunne være brunch.
En tur til Ålborg zoo eller Djurs sommerland. Evt. for at få nogle af de unge medlemmer med.
Et enkelt arrangement som fx et mejeribesøg. Steder hvor man kan få nogle oplevelser som man ellers ikke får.
En supplering til madarrangement, Søren Jensen kunne godt tænke sig at det bliver udvidet til andre byer, for at se om man kan hive medlemmer med fra andre områder.
Et samarbejde med forældreforeningen og synskonsulenter. Hvor man tager rundt på banegårde og viser det ikke er så farligt at tage med bus eller tog. Igen for at få flere med.
Hvis der bliver lavet et sådant arrangement må man gerne kontakte Hovedbestyrelsen, da Andreas forsøger at få et samarbejde med mobility instruktørerne.
Go-cart arrangement.
Region Midtvest, man kan komme ind og se deres studie. Dette gælder også Tv Syd.
Et makeup arrangement.
Et stand-up arrangement.
En weekend i Jesperhus. De har haft besøg af os før og åbner deres terrarier osv. Der er masser af aktiviteter der, og der er underholdning om aftnen.
Spille aften/weekend
Chokolade-arrangement.
Vandski, klatring, rappelling lidt aktion weekend.
Et tværregionalt arrangement fx. Lalandia.
Odense zoo eller Grøn Koncert på Fyn.
Melodi Grand prix for handicappede.
”Hvad vil du ære når du bliver stor”, invitere andre synshandicappede som er i arbejde eller under uddannelse og lave sodavands disco.
Halloween/karneval. I eller omkring Odense er der noget Horror night .
Madklub; tarteletfestival.
Sport og spil kunne kombineres med at komme ud og se en håndboldklub og spille med nogle af håndboldstjernerne, se rask idrætten.
Det er ikke kun bestyrelsen der behøver at være arrangører, men man kan også melde sig til at arrangere et sådant arrangement. Hvis man ønsker dette kan man melde sig på mail til bestyrelsens mail vest@dbsu.dk

7 Valg af regionsbestyrelse:
A Formand:
Stine Morsing genopstillede desuden blev Ronnie Jensen foreslået og stillede også op.
Der blev en lille præsentation af de to kandidater. Herefter blev valget foretaget.
Efter valget var stemme lighed der blev 9 stemmer til hver.
Derfor blev der foretaget en lodtrækning så Angelica (hjælper) får lov til at trække lod da hun ikke er partisk.
Ved lodtrækning blev Stine Morsing genvalgt til formand.

B Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Winnie Pedersen og Masja Aagaard genopstiller ikke. Derimod stiller Kristina Mahler og Ronnie op til en bestyrelsesplads.
Igen blev der holdt en lille salgstale så man ved hvad der bliver arbejdet for.
Kristina Mahler fik 12 stemmer og blev valgt for to år, og Ronnie Jensen fik 5 stemmer og han blev valgt for 1 år. Der var 1 ugyldig stemme.

C valg af suppleanter:
Stine Banner, Thomas Dalgaard og Anna Kristiansen blev foreslået men ingen af dem ønskede at stille op.
Der blev ikke valgt suppleanter da ingen ønskede at stille op til dette.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant:
Søren Jensen genopstillede til revisor. Og blev valgt.
Thomas Dalgaard blev valgt til revisorsuppleant.

9 Information fra Hovedbestyrelsen:
Ved Gunhild Sørensen:
Ditte Aagaard Hansen er kommet tilbage på kontoret efter endt barsel, og hun har fået hjemmekontor og arbejder for foreningen 15 timer i ugen.
Hovedbestyrelsen har holdt møder hver anden måned ca. og de fleste møder er blevet holdt personligt.
Møderne er blevet afholdt på Fuglsangcenteret, i Århus og i Høje Tåstrup.
Regionerne har haft en repræsentant med til møderne sådan at de kan få info med fra deres møder og info med tilbage.
Hovedbestyrelsen foreslår at man evt. sender forskellige repræsentanter til møderne da det kunne være rart at få sat ansigt på dem der sidder i bestyrelsen og omvendt.

Der er blevet ansat en ny børnebladsredaktør nemlig Stine Banner.
Jesper Knudsen har opsagt sin stilling som ungdomsbladsredaktør og Hovedbestyrelsen beklager hvis det er kommet lidt bag på medlemmerne at han er stoppet, de beklager at de ikke har været så gode til at informere om dette.
Men der er blevet ansat en ny Ungdomsbladsredaktør han hedder Marc Gregersen.

Angående hjælpere så er kartoteket blevet gennemgået, og der var ikke så mange tilbage, derfor har Hovedbestyrelsen søgt på Jobindex og en anden portal, og har fået 6 nye hjælpere.
Når man finder nye hjælpere skal de fremsende en børneattest.
Alle skal have indsendt en sådan hvis de skal hjælpe på de forskellige arrangementer.
Hovedbestyrelsen opfordrer til at man bruger de hjælpere der i forvejen er i kartoteket, på de forskellige arrangementer.

Der stilles spørgsmål til personlig hjælper. Det er en vurderingssag omkring personlig hjælper.
Esben Sørensen informere om at de har haft en personlig hjælper med og her havde de gjort det sådan at medlemmet betalte det arrangementet kostede for vedkommende selv og hjælperen skulle så betale det reelle beløb. Gunhild henviser til at hvis man er i tvivl så kan man altid finde noget om det i DBSU´s håndbog.

Hovedbestyrelsen har forsøgt at være repræsenteret på de forskellige bestyrelser og råd for at være med der hvor der sker noget.
Til sidst reklamerede Gunhild Sørensen for Landsmødet, som finder sted fra den 25.-27. april

10 Fastsættelse af næste års generalforsamling:
Det bliver lørdag den 31. januar 2015.

11 Eventuelt
Der bliver møde for den nye bestyrelse den 14.-16. februar 2014

Det er en god ide at være lidt mere struktureret omkring afhentning af folk ved toget.
En god ide er at udmelde et fast sted, hvor man skal mødes og have en hjælper til at fange folk når de ankommer. Det er også en god ide med et kontaktnummer, så man ved hvem man kan kontakte, hvis man har brug for det.

Stine Banner reklamerede for en sommertur til Prag i uge 27.

Allan Andresen foreslår noget overnatning efter generalforsamlingen, sådan at der evt. kunne være flere der melder sig til arrangementet bagefter.

Esbjerg den 23. februar 2014

Ellen Reeckmann
Referent.

Færdigheder

Indsendt den

1. februar 2014