Vælg en side

Referat af BM den 23. Juni 2018

Til stede til dette telefonmøde:
Kenneth Banner
Annette Olsen
Jonas Krogsø
Jesper Mathiesen

1. Velkomst ved formanden
Kenneth bød velkommen

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent, referent og to-do-listen
Kenneth blev valgt som dirigent, Jesper som referent, mens Jonas blev sat på til to do-listen.

4. To-do-listen
A. Opfølgning (Jonas)
Jonas: Tovholder på transport arrangement, fokus på navigation.
To ud af de tre arrangørere er klar på at arrangere til efteråret, så det arbejdes der hen imod.

Arrangør for hjælpemiddels-udstilling.
Vellykket arrangement med 10 tilfredse deltagere med efterfølgende cafebesøg i Fredericia.

Kenneth: Bogklub arrangement.
Har valgt at droppe ideen efter at have undersøgt det nærmere.

Arbejder videre på judo arrangement.
Er umiddelbart sat på standby set i lyset af mange andre arrangementer

fortsætter korrespondance med parasport Danmark.
Umiddelbart droppet, da rekrutteringsgrundlaget blandt regionens medlemmer skønnes at være meget spinkelt grænsende til ikke eksisterende.

Marlene: Arbejder videre med motorcykel arrangement.
Arrangementet blev desværre aflyst. Fin opbakning blandt medlemmerne, men der var ikke optimal kommunikation med motorcykelklubben, som i sidste ende ikke havde mulighed for at stille med tilstrækkeligt antal medlemmer og motorcykler, hvilket desværre blev meldt ret sent ud fra deres side.

Spørger Sarah og Christine om de vil arrangere klatrearrangement
De har indvilliget i at arrangere, men mere vides heller ikke på nuværende tidspunkt. Afventer nyt.

Jesper: Går videre med økonomi arrangement.
Har snakket med Søren til landsmøde, som er klar på at holde oplæg osv. Der arbejdes hen imod en dato i november, men lidt forskellige ting i spil jævnfør nedenfor under kommende arrangementer.
Tovholder på førstehjælpsarrangement.
Har spurgt kammerat, der er uddannet Falck-redder, men efter en lidt on and off-dialog var han desværre ikke interesseret i at involvere sig. Derfor er det p.t. på standby.
B. Nyt til listen
5. Økonomi (Jesper)
Regionen har stadig 36.000 kr. til brug i indeværende år, så der må siges at være et stort økonomisk råderum. Efter de nye strukturer er der imidlertid ikke samme pres på at skulle ramme et rundt nul til nytår, idet op imod 20-25.000 kr. i overskud kan gå videre til næste år.

6. Arrangementer
A. Afholdte
1. Hjælpemiddeludstilling på FSC.
Som tidligere beskrevet var der tale om et vellykket arrangement, hvor et besøg på hjælpemiddeludstillingen på Fuglsangscenteret blev efterfulgt af cafebesøg. Arrangementet kostede kun 1723 kr.

2. Just for girls (26. – 27. Maj)
Ligesom sidste år var det igen en stor succes med rigtig god tilslutning og med meget fagligt indhold ift. beklædning, hårsætning m.m. Flere i bestyrelsen udtrykte positiv forundring over, at arrangementet kun beløb sig til 2696 kr.

3. Motorcykel arrangement (2. Juni)
Behandlet tidligere. Som nævnt rigtig ærgerligt, at arrangementet måtte aflyses.

4. Fællesspisning (18/04, 23/05)
Både Kenneth og Jesper deltog i et af de tre arrangementer, der foreløbig er blevet afholdt. Der bliver meldt om hyggeligt samvær og forbedringer af madlavningskunst, og så er det gratis for DBSU.

B. Fremtidige
1. Gør det selv i et køkken (25/08)
Winni er klar til at arrangere igen. Datoen kan dog variere, da et andet arrangement er samme dag (se Vadehavstur længere nede).
2. Pool Party (08/09)
Invitationen er sendt ud og tilmeldingerne strømmer ind.

3. Transportarrangement
Er så småt ved at blive planlagt til en gang efter sommerferien. Jonas fortsætter kontakten med de to arrangører.

4. Klatrearrangement
Ikke så meget konkret på tapetet endnu. Kommer forhåbentlig.
5. Vadehavstur (25/08)
Invitationen er sendt ud. CKV og DBSU arrangerer med førstnævnte, der betaler.
6. Økonomiarrangement
Som nævnt tidligere er Søren klar på at involvere sig som det faglige omdrejningspunkt. Inspireret af det nylige gamerarrangement på landsplan lufter Kenneth ideen om, at økonomiarrangementet kan sammentænkes med en form for computercamp, der kan have alt mulig forskelligt indhold. Ikke kun gaming, men også hvordan man kan bruge andre programmer, hvor excel fx kunne kobles til økonomidelen. Ligesom gamerarrangementet kunne Trige Ungdomsklub være en ideel lokation, da den både er godt placeret og billig. Jesper vil tage kontakt til Søren for at komme videre i processen.
7. Kun for unge – Intro til Aktivitetshuset (29/09, 6/10 el. 20/10)
Kenneth har været til møde med DBS Østjylland om afholdelse af en introduktionsdag i Aktivitetshuset, der kan give et indblik i mulighederne for brugerne af deres mangeartede tilbud. Det er dog op til os at præge indholdet af et sådant arrangement, så dialogen med Aktivitetshuset fortsættes.
8. Fællesspisning
Der er planlagt flere aftener i løbet af efteråret, og Jesper vil gerne være regionsbestyrelsens repræsentant i projektet.
9. Julefrokost arrangement
Mie og Annette vil gerne arrangere en julefrokost, hvilket der var stor opbakning til. Forskellige datoer og lokationer, primært start december i Aarhus, blev bragt i spil, ligesom vigtigheden af at undgå sidste års famøse juleweekend blev understreget.
10. Generalforsamling (26/01-2019)
Det vil der blive taget hånd om i løbet af efteråret.
11. Magtens Korridorer koncert
Christina er arrangør i Aalborg d. 3. august. Formentlig mad før eller efter koncerten. Giver god mulighed for at holde et arrangement i Aalborg, som er vigtigt ift. geografisk mangfoldighed.
5. Meddelelser og afstemninger
1. Formandens fratrædelse
Kenneth meddelte desværre sin øjeblikkelige afgang som formand. Dette skaber et pludseligt behov for omrokering, som den øvrige bestyrelse må tackle snarest muligt.
7. evt.

Færdigheder

Indsendt den

23. juni 2018