Vælg en side

Referat af BM den 23. Februar 2019

Til stede:
Kenneth Schack Banner
Jonas Krogsøe
Jesper Mathiesen
Annette Olsen
Navid Makki

1. Velkomst ved formanden
Kenneth bød velkommen og skitserede dagens program kort.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent, referent og to-do listen
Kenneth blev valgt som dirigent, Jesper som referent og Jonas valgt til at skrive to do-listen.

4. To-do listen
A: Opfølgning
Der var ikke nogen to do-liste fra tidligere.
B: Nyt på listen
Annette:
– Kontakter Kim ang. Tilgængelighedsstafetten i forbindelse med Grøn koncert.
– Kontakter Sarah og Christine ang. Gorilla arrangement.
– Danpark og Zoo arrangement i samarbejde med LFBS 2020
– Fællesspisninger i Aarhus, årsberetninger (8)
– Julefrokost i Vest 2019

Jonas:
– Tinderbox til 2020, just for boys(ølsmagning)
– Goalball arrangement med Jesper

Jesper:
Er på Hærvejsmarch arrangement og Goalball arrangement med Jonas
– Deltager til folkemødet.
– Gør det selv i Aktivitetshuset og evt. temadag i Aktivitetshuset (Afventer)
– Hjælper Navid med Økonomi arrangement

Kenneth:
Er på, Kunst på opkald, Vegetar weekend, bestyrelsesarbejde arrangement, skinnecykel arrangement, Telia TV projektet, Blinde restaurant i Herning, kigger på øl-smagningssted

Navid:
– Har interesse for politisk arbejde, skal melde tilbage om hvilke politiske områder der har hans interesse.
– Økonomiarrangement

Marlene:
Er på, Bridge walking, Motorcykel arrangement og eksperimental workshop – Kunst på opkald

5. Økonomi
A. Budget og regnskab
Indtil videre er der kun brugt penge på generalforsamlingen og UNO spil under diverse posten, hvilket vil sige at der stadig er omtrent 71.000 kr. tilbage i årets budget.

B. Hjælper honorar
Fastholdes på 200 kr. pr. døgn. Navid spurgte til processen ift. At finde hjælpere, hvortil det blev forklaret, at det kræver registrering i foreningens hjælper kartotek og indhentning af børneattest.

6. Afholdte arrangementer
A: Generalforsamling
Kenneth arrangerede og har modtaget positiv tilbagemeldinger. Ærgerligt med adskillige afmeldinger/udeblivelser, hvorved deltagerantallet faldt ned til 14 deltagere. Samlet udgift: 2851,20 kr.

7. Kommende arrangementer i vest
A: Indkomne arrangementsforslag:
1. Fællesspisninger i Århus (8)
BOF har ikke givet samme tilskud som sidste år, så regionen går ind og medfinansierer med DBSØ. Bestyrelsen har valgt at betale så meget, at deltagerbetalingen bliver 50 kr. for alle. Med otte fællesspisninger i løbet af året vil den samlede udgift for regionen formentlig lande på 6.000 kr. afhængig af deltagerantal mv. Første fællesspisning foregik den 26. Februar.

2. Skinnecykler i Aabenraa 24. August
Kenneth arrangerer i samarbejde med Leni Friis og Alice Balster fra Tale høre og Syn i Sønderjylland. Planen er et endagsarrangement, hvor fokus er på unge i Sønderjylland og muligheden for at DBSUs medlemmer kan deltage og møde unge fra egnen. Der er snak om skinnecykler og afrundingsvis en grillet aftensmad og skal ses som opstarten på et samarbejde med Region Vest og THS, så regionen kan blive mere synlig i det Sønderjyske. Der er håb om 10 – 20 deltagere fra egnen og et håb om en 5 – 15 DBSUere.

3. Kunst på opkald – Eksperimental Workshop
Regionen er blevet kontaktet af en gruppe, der kalder sig Kunstpartiet, som både har inviteret os og andre unge handicappede til en eksperimentel workshop med skinsuits og taktil berøring som kommunikationsform. Dette foregår i Rønde på Djursland den 10. April, og invitationen er sendt ud. Da det er et lidt atypisk arrangement, og siden det finder sted en Onsdag, blev der udtrykt tvivl om opbakning fra regionens medlemmer, men da der ingen eller ganske få udgifter er for foreningen, er det blevet besluttet at give det en chance. Kenneth og Marlene er på som arrangører.

4. Motorcykelarrangement
Samme koncept som i 2018, et håb om bedre koordinering med motorcykelklubben, der har udpeget Kristi Himmelfartsferien (30. maj / 1. / 2. juni) som dato. Hvilken præcis dag er uvist, men invitationen er sendt ud.

5. Julefrokost 30. November – 1. December
Annette arrangerer og sigter umiddelbart mod en gentagelse af 2018 julefrokosten i Galten. Budgettet er derfor også meget enslydende, om end der sagtens kan være deltagerbetaling denne gang.

6. Gør det selv i Aktivitetshuset
Jesper har været til møde med Helle (DBSØ) og Merete (underviser i Aktivitetshuset). Her blev det aftalt at arbejde for et ”Gør det selv”-forløb fordelt over fire lørdage hen over året med forventet start d. 6. april. Regionen betaler 125 kr. pr. deltager, mens resten dækkes af DBSØ samt deltagerbetaling på 50 kr.

7. Temadag i Aktivitetshuset
Helle Kaas fra DBSØ nævnte dette på sit oplæg til generalforsamlingen. Umiddelbart afventer vi derfor en henvendelse herfra. Temadagen har til formål at åbne medlemmernes øjne for de eksisterende tilbud i Aktivitetshuset, og hvordan unge kan blive en større del af dette.

8. Grøn koncert foreslået af Annette
Annette arrangerer og har både Aalborg og Aarhus i tankerne. Påtænker at foreningen giver aftensmad og en øl/vand under arrangementet, hvor brugen af ledsagekort forhåbentlig kan give en god besparelse.

9. Rejsearrangement foreslået af Marlene, ud over Danmarks grænser. det er at lære om hvad der findes om rejser. vis stokken, hvilke firmaer rejsebureauer findes der osv.
I denne beskrivelse fremstår arrangementet en smule ukonkret, så vi må høre lidt nærmere fra Marlene, som foreslog det, og herefter tage stilling til planlægning osv.

10. Økonomiarrangement, foreslået af Navid
Sidste års forsøg blev desværre aflyst. Det blev aftalt, at Navid og i anden omgang Jesper tager fat i Søren Uhrenholt og hører, om han stadig kunne være interesseret i at være underviser/oplægsholder

11. Træningsweekend med goalball, i klubben i Aarhus, eller Aalborg
Caspar foreslog det til GF, men nærmere om lokation, tid, økonomi mv. er ikke på plads. Jonas vil arbejde videre med det.

12. Fastelavnsarrangement evt. i 2020 foreslået af Kenneth
Kan først blive til næste år, da fastelavn allerede er næste weekend, men fint at have et tidligt arrangement til år 2020.

13. Udlandstur foreslået af Marlene og der er undervisning i at handle
Lidt usikkert, hvor ambitiøst dette er tiltænkt eller har mulighed for at blive.

14. Gorilla arrangement foreslået af Sara og Christine
Umiddelbart vil Sara gerne stå for det og Annette kontakter begge for at finde ud af om de i 2019 vil have interesse i at være arrangører.

15. Tinderbox foreslået af Jonas
Jævnfør Grøn Koncert-arrangementet bliver det ikke aktuelt i år, men Jonas vil undersøge, om det måske kan blive næste år. Er dog noget dyrer end fx Grøn Koncert.

16. Ølsmagnings arrangement med pizza foreslået af Jonas
Der er formentlig mange steder, der tilbyder ølsmagning. Flere lokationer/muligheder på Fyn blev diskuteret. Ligeledes kunne det være oplagt som et just for boys-arrangement, hvor der med fordel kunne indtænkes andet indhold eventuelt score kursus eller andet.

17. Bridge walking foreslået af Marlene
Er allerede under opsejling til afholdelse d. 7. september. Vi kan ligeledes drage fordel af ledsagekortet, så arrangementet ikke bliver alt for dyrt.

18. Danpark foreslået af Annette
Hun er i tvivl, om det overhovedet stadig eksisterer. Påtænker at involvere Forældreforeningen, men vil arbejde lidt videre. Kan enten være Danpark eller et besøg i Zoo.

19. Tur i zoologisk have foreslået af Marlene
Se ovenfor

20. Hærvejstur foreslået af Marlene
Hærvejen rummer mange muligheder, som Jesper vil undersøge lidt nærmere. Kunne også være en kandidat til Just for Boys.

21. Bestyrelsesarbejde arrangement foreslås af Kenneth
Kenneth er i kontakt med DUF, som har et tilbud om at afholde et sådant arrangement for medlemsorganisationer. Vil endda tilrettelægge undervisningen for synshandicappede. Er tiltænkt for alle medlemmer og ikke kun bestyrelsen. Pendant til Region Østs forsøg med åbne bestyrelsesmøder.

22. Faldskærmsudspring
Kenneth har før sprunget i faldskærm og bidrog med viden om evt. prig i Varde, hvor deltagerprisen vil være 1800 kr., så det vil kræve en betragtelig deltagerbetaling. Arrangementet kan også blive udsat med kort varsel som følge af vejret. Det er en spændende mulighed, men om det kan blive i år, er lidt usikkert.

23. Vegetarweekend foreslået af Kenneth
Kenneth er i kontakt med en fra Vegetarforening i Silkeborg. På nuværende tidspunkt er det lidt usikkert, hvordan og hvorledes, men Kenneth arbejder videre.

B. Hvilke, hvornår og hvem står for hvad?
Se ovenfor.
8. Pr. og markedsføring
A: Referater
Vi sigter efter, at referater kommer op på hjemmesiden senest to uger efter møde.
B: Bladet
De to blade er lagt sammen, så der nu kun er et blad ved navn Bladet. Her skal vi huske at reklamere for vores aktiviteter.

C: DBSU News
Nyt tiltag på YouTube, som skal tage sladderen fra krogene til YouTube og måske begærnse sladderen
D: Det indre øje
Nyt tiltag som podcast. Opfordring til at følge med i de nye formater.

E: Hjemmesiden
Kenneth er med i it-udvalget, som arbejder med en ny hjemmeside. Dette bliver der arbejdet intenst på lige for tiden.

F: Sociale medier
Primært Facebook, som regionen aktivt opfordrer hinanden til at bruge i form af opslag og tagge medlemmer osv.

G: Nyhedsmail
Kim skal have info fra regionen, så det kan komme med i nyhedsmailen. Hyppigheden af nyhedsmailens udsendelse fremstår lidt usikker.
H: BUF
Fælleskalenderen, der ligger på DBS’s hjemmeside, blind.dk. Umiddelbart ønsker de ikke at have regionale arrangementer med.

9. Samarbejdspartnere.
A. DBSØ
Er konkrete samarbejder om fællesspisning, ”gør-det-selv” og måske en temadag. DBSØ’s formand, Helle Kaas, holdt desuden et oplæg til generalforsamlingen, hvor hun udtrykte stort ønske om at få flere unge med til begivenheder i Aktivitetshuset.

B. Aktivitetshuset
Ud over at benytte det til møder og fællesspisning har DBSU også en repræsentant i styregruppen for FAB2020, hvor der af og til holdes møder om planerne for et nyt Aktivitetshus i Aarhus.

C. Telia Danmark
Kenneth har forespurgt om tilgængelighed hos Telia TV. De er interesseret i et samarbejde, hvor fire testere kan afprøve tilgængeligheden over en periode.

10. Politisk arbejde
Tidligere år har der ikke været regionalt fokus på politisk arbejde, hvilket formentlig heller ikke vil blive prioriteret i 2019. Jesper nævnte, at der er planlagt et vælgermøde i Aktivitetshuset d. 13. marts, som det måske ville være godt at deltage i.

11. HB møder
A: Nyt fra HB
Marlene deltog til HB mødet den 19. Januar og herfra har regionen fået viden om et projekt i støbeskeen omkring en blinde restaurant i Herning.
HB arbejder på at deltage til Folkemødet, hvortil de efterspørger regionale repræsentanter. Jesper vil gerne deltage og har allerede givet tilsagn om deltagelse i et tilhørende folkemøde projekt.
Det er desuden en løbende overvejelse i HB, hvordan frameldinger til arrangementer og eventuelle frameldings gebyr bør håndteres.

B. HB-møde d. 2. Marts
Endnu ikke fået info om næste HB møde, Jonas er sat på, da mødet foregår i Odense. Der er heller ikke udgivet referat fra forrige HB møde, hvilket bestyrelsen undre sig over.

12. Bestyrelsesmøder i år og kommunikation
A: Hvor tit skal vi holde møder og hvordan?
Der blev talt om, at fysiske møder foretrækkes, formentlig fortsat i Aktivitetshuset. Fremtidige møder må blive efter behov, men 3-4 møder hen over året er sandsynligt.

13. eventuelt.

Færdigheder

Indsendt den

23. februar 2019