Vælg en side

Referat af BM den 11. Februar 2017

Til stede:
Kenneth Rasmussen
Stine Banner
Marlene Jørgensen
Jesper Mathiesen
Victor Dahl Sørensen
Kim Sørensen (HB-repræsentant)
Mark Gregersen (Region Øst repræsentant)
Christian Aune (hjælper)

1. Velkomst ved formanden

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Valg af dirigent, referent og to do liste

Victor blev valgt til dirigent
Jesper blev valgt som referent
Jonas valgt til at lave to do-liste

4. Arbejdsmetoder og forventninger
A: bordet rundt
B. Hvad kan jeg, hvad er jeg ikke så god til og hvad ønsker jeg at blive bedre til?

Kenneth fremhæver uddelegering og medlemsinddragelse. Ønsker forbedret kommunikation til medlemmer.
Marlene åben for de fleste typer af arbejdsopgaver. Fremhæver ærlighed i bestyrelsen angående arbejdsopgaver.
Victor foretrækker tingene på skrift. Forventning om en støttende bestyrelse. Styrke mundtligt frem for svaghed skriftligt.
Kim (som repræsentant fra HB) forventer stor aktivitet, både store og små arrangementer. Fremhæver ønsket om brug af diverse samarbejdspartner. Plads til både faglige og sociale arrangementer, geografisk bredde i arrangementer. God til at netværke.
Jonas ser sig selv som meget pligtopfyldende. Ønsker at blive bedre til mundtlige såvel som skriftlige opgaver.
Jesper fremhæver skriftlige kvaliteter, men savner kreativitet og initiativrigdom.
Stine fremhæver også medlemsinddragelse. Fremhæver initiativlyst samt anser sig selv som værende god til at kontakte de relevante aktører i forbindelse med arrangementer.

5. Økonomi
A: Budget for region vest.
Budgettet for 2017 lyder på 49.600 kr. bestående af det faste tilskud på 10.000 kr. samt 300 kr. i tilskud pr. medlem, hvilket sumerer til 39.600 kr. for regionens 132 medlemmer.

B: Generalforsamling
Generalforsamlingen kostede 2132,30 kr fra årets budget. Resten er betalt med sidste års budget.

6. Afholdte arrangementer
A: Generalforsamlingen
Stor tilfredshed med generalforsamlingen fra Kenneth. Større tilslutning end ventet med ca. 16 deltagere. Vellykket møde med efterfølgende stand-up fra Anders Bonde, som var en stor succes. Derefter god aftensmad på Raadhuus kafeen. Dog ikke sikkert, at Raadhuus kafeen vælges igen grundet travlhed, dårlig akustik og snævert med plads.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer tilslutter sig ovenstående beskrivelse af arrangementet. Marlene påpeger vigtigheden af også at have det sjovt (læs gøre andre ting end bare at holde møde).

Nyt punkt: Nyt fra HB
Indslag med nyhedsbrevet fra HB afspilles fra seneste nummer af Børnebladet.
HB har vægtet synlighed højt og deltaget i diverse foreningers ture og møder. Ser frem til samarbejdet med bestyrelserne i øst og vest i et 2017, hvor ønsket om fortsat samarbejde med diverse partnere står højt på prioriteringslisten, herunder ny deltagelse i Folkemødet, projekt om fritidsjob for synshandicappede samt ambition om forhindrings- og mobilitybane ved Fuglsangscenteret i Fredericia. Arbejder også på en integreret fælles kalender med henblik på bedre koordination mellem foreninger og arrangementer. Man skal altid være mere end velkommen til at kontakte hovedbestyrelsen med alle slags problemstillinger. Hvis ikke de kan hjælpe, kender de helt sikkert nogen, der kan tage over.

7. Hjælper honorar
A:Dagarrangementer
Sidste års takster var 200 kr. for dagsarrangement og 300 kr. for weekendarrangement.
Forslag blev stillet om at ændre taksterne for region vest til en fast dagstakst til 200 kr. uanset hvilke dage der er tale om. Forslaget blev vedtaget med enstemmighed.

B: Weekendarrangementer
Jævnfør ovenfor skelnes der herefter ikke mellem dags- og weekendtakster.

8. Kommende arrangementer i vest
A: Hvilke arrangementer skal afholdes i år?
Der tages her udgangspunkt i den indkomne liste med arrangementsforslag fra generalforsamlingen.
Herefter foreslår Kim et tværregionalt julefrokost som erstatning for en manglende landsjulefrokost i 2017. Evt. i Lalandia. Mark opfordres til at høre ad i region østs bestyrelse.
Kim foreslår endvidere militær for en dag eventuelt i forbindelse med førstehjælp. Han har kontakter til konstabel i Skrydstrup.
Kim foreslår herudover friluftstur eventuelt i tilknytning til Vadehavstur fra arrangementslisten.

Alle arrangementer gennemgås og er tilknyttet en torvholder jævnfør to do-listen nedenfor.

B: Hvem laver/står for hvilke arrangementer?
C: Ca. dato for de enkelte arrangementer

Anna:
Arrangerer Cirkus Summarum arrangement til d. 22 Juli kl. 15

Kim:
Tager sig af børne/familie -yoga.
Kontakter John ifm. Militærbane.
Planlægger scorekursus, inkl. spisning (maj/juni) (sommerflirt) – 5 timers arrangement evt. DBS’ lokale i Aarhus
Kontakter Anne Hansen ifm. Iværksætteri. oplæg, workshop, 5 timers arrangement, Ukendt dato for afholdelse

Kenneth:
Går i dialog med Søren, Thomas og Mie ifm. transportarrangement.

Jesper:
Snakker med Winni ifm. madlavningsarrangement.

Marlene:
Går i dialog med Christina omkring Girls night (Mode relateret, ingen stripper).
Spørger Christina og Winni om de vil arrangere børnefamilie/sommerhusarrangement i September og samarbejde med LFBS.
Sender noget til Kim ang. sommerhusturen.
Kontakter Claus Anker ang. Gåtur ved vadehavet/overnatning i shelter/bålplads.

Victor:
Går i dialog med Allan Andresen vedr. den gamle by (Ny lejlighed) (Gerne snart, slut marts/start april)

9. Pr og markedsføring
A: Referater
Referenten sender hurtigst muligt (maksimalt 14 dage) referatet ud til godkendelse på regionsbestyrelsens mailliste. Herefter har medlemmerne 7 dage til at godkende referatet.

B: Børnebladet
Børnebladsredaktør Stine opfordrer til at formidle arrangementer gennem børnebladet, helst fra arrangørerne selv. Indslag modtages gerne af Stine.

C: Ungdomsbladet
D: Hjemmesiden
Invitationer skal også ud på hjemmesiden, som sker via Ditte på kontormailen – kontor@dbsu.dk

E: Sociale medier
Angår her Facebook gruppen for DBSU. Administreres især af Ditte, men andre kan fint lave opslag. Diskuteres hvorvidt bestyrelsen skal lave opslag efter møde med henvisning til mødets referat, hvilket der umiddelbart er støtte til.

F: Nyhedsbrevet
Kim skriver nyhedsbrev med begivenhederne i Region Vest inkluderet. Jesper vælges til at stå for stikordsinspiration til Kim.

10. Samarbejdspartner.
A. Hvordan vil vi forholde os?
Foretrækker at det fortsat er HB, der primært står for pleje af samarbejdspartnere. Interessegruppen og Forældreforeningen kan dog komme i spil omkring enkelte arrangementer også for at imødekomme ønsket om øget samarbejde med andre organisationer.

B. Kalender på vej
Igen henvises til den kommende fælleskalender, som skal forhindre dobbeltbookede datoer. Victor sørger for underretning når kalenderen er klar.

11. Politisk arbejde
På nuværende tidspunkt er der ikke lagt op til politisk arbejde. Kenneth orienterer om et kommende legitimationskort, som kunne være et eksempel på et politisk arbejde. Ellers står HB primært for dette punkt.

12. HB møder
A: Skal vi skiftes til at tage af sted?
Enighed om skiftevis deltagelse. Som repræsentant er den primære funktion at lytte samt berette om arbejdet i Region Vest. De fysiske møder foregår på Fuglsangscenteret.

B: Hvem tager mødet den 17 til 18 marts
Jonas tager mødet 17. – 18. marts.

C: Region Øst?
Samme princip om at skiftes til at tage af sted. Der er dog ingen fast dato for det næste region øst møde endnu.

13. Bestyrelses møder i år
A: Hvor tit skal vi holde møder
For hurtig igangsætning af arrangementer foreslås et relativt hurtigt nyt møde, hvorefter møder tiltænkes hver anden måned. Som udgangspunkt bestræbes der på at holde møder hos Stine og Kenneth i Viborg.
Næste møde bliver fastsat til d. 12. marts.

B: Datoer for møder
Forslag til kommende mødedatoer:
6. maj bliver foreslået. Herfra bliver det nemmere at få overblik over, hvornår kommende møder kan afholdes.

14. evt.
Kenneth påpeger behovet for fast og svagsynsvenlig skrifttype i invitationerne. Herudover er det vigtigt at invitationerne gør opmærksom på muligheden for transportgodtgørelse samt mulighed om at kunne ansøge om at følges med personlig ledsager til arrangementerne. Tilmeldingsfrist og rejseplan også gode elementer i den gode invitation.

Stine gør reklame for en ny forening for senhjerneskadede, som muligvis også kunne have nogle synshandicappedes interesse. Foreningen ønsker at få formidlet deres budskab blandt andet gennem DBSU. Stine kontakter Kim for yderligere formidling.

Hjælper Christian påpeger den generelle vigtighed af tilstrækkelig information til hjælperne på diverse arrangementer. Standardiseret koncept til vejledning for hjælperne efterlyses. Victor vil gå videre med problematikken til HB.

Færdigheder

Indsendt den

11. februar 2017